Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 195 X

tneldé opzicht noem ik het verfchil, tot welks behandeling wij nu den grondflag leggen, boven alle anderen , hoogst-gewigtig. — Ge wigtig voor elke ziel, die voor de eeuwigheid beftemming heeft. — Allergewigtigst ook voor alle en elke maatfehappij, die volks-geluk waardeert.

cc. Daalt in U zeiven in, Zielen! die ooit gelet hebt op uwen zeedelijken ftand, en die gevoelt, dat U de weldaadige Schepper tot eene eeuwige duuring verordend heeft! — wat donkere onzeekerheid! wat akelig vooruitzicht! wat onzalig voorgevoel! zo ons toekoomftig lot (en dit is in de aart der zaak gegrond) zijne beflisfing krijgt uit onzen zeedelijken toeftand in deezen eerften proeftijd van ons beftaan, en zo dan het bemoedigend Euangelie geen waarheid is , en 'er geen goddelijk Zaligmaker is, die zich onze behoudenis aantrekt! Arme Zondaars! die van de borften af getoond hebt, dat verdorvenheid de grondfehets van uw character was; die moedwillig kwaad deedt van het eerfte oogenbük dat uwe Reden zich ontwikkelde; die duizendmaal opzetlijk uwe heiligfte, uwe erkende verpligtingen hebt gefchonden; die uwe redelijkheid verlaagd; uwe neigingen verdierlijkt; en uw hart zoo gehecht vindt aan ftof en zonde, dat gij die banden niet verbreeken kunt! Arme Zondaars! die op den proef bevindt, dat gij U zeiven geene ée'ne goede gedachte, geen e'e'n recht vergenoegd en zalig oogenblik, veel min een deugdzaam hart en eene zalige eeuwigheid bezorgen kunt! en die, ook bij de verfte voorderingen op het deugdenpad, waar op Genade U leidde,u geen e'éne daad van uwe allerhelle kunt herinneren, die, of in den grond waar uit, of in de uitvoering waar op , of in het oogmerk waar toe , of in de omftandigheden waar mede zij verricht werdt, niet befmet was met zonde en verkeerdheid! Gebrekvolle Chriften! die zoo dagelijks ondankbaar en mistrouwend jegens God, zoo onachtzaam op U zeiven, zoo N 2 lief-

Sluiten