Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X isJ« X

liefdeloos voor Uwe Naaften, en zoo verkeerd in dé Maatfchappij zijt! Wat wierdt 'er in de eeuwigheid Van U en van Mij, als God ons vonnifte naar ons bedorven hart en onze zondige daaden ? wat wierdt 'er van ons , als het zalig Enangelie ons niet van den geduchten Stoel der Gerechtigheid den weg wees tot den throon der ontfermende Genade? als 'er geen Zaligmaker, geen Jesus was, die aan het gefchondcn recht der Godheid voldaan heeft, en algenocgzaam is om alle onze behoeften uit zijne volheid te vervollen ? als onze Verlosfer geen God, geen eeuwig waardig voorwerp was van onze innigfte liefde, op wien wij allen, zonder zonde te doen, of gevaar te loopen, geheel vertrouwen kunnen? en als'er geen verworven, geen gefchonken Geest was, die in óns , arme zwakke zielen, badt, zuchtte, enjbeide het willen en het volbrengen, naar Gods welbehagen, werkte? — Of zou ons de Deugd behouden,'die wij niet bezitten? die befmet is met zoo veel euvels ? waar van Gods vuurvlammig oog het gebrek doorziet ? maakt e'éne daad van menfchenliefdeeen geheel leeven in de zonde, goed ?of fteunt onze hoop op berouw enpoogen ? is dan ons hart voortaan niet meer bedorven? en keeren de wroegingen eenes moordenaars de ftraf des doodflags, of de poogingen des dronkaarts, die der onmaatigheid ? Zal ons Gods barmhartigheid behouden ? beftaat die in het e'e'nvouwigst Weezen afgefcheiden van Rechtvaardigheid ? of is zij, in de hoogfte Volmaaktheid, een ligt beweegbaar Zwak ? — Met e'e'n woord, neemt 'er den proef van, en vindt den man, zonder Borg en zonder Euangelie, in alles onzeeker, in teegenfpoeden zonder troost, in dc krankheid murmureerend, en in het fterven zonder vast betrouwen. Bezoekt daar op den Chriften : ootmoedig als zondaar zoo lang hij leeft, hoopt hij echter volkoomen op de genade, die hem wordt toegeJ>ragt in de openbaaring van Jesus Christus : in

zwak-

Sluiten