Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)••( 197 X

zwakke oprechtheid zich der Godsvrucht, uit dankbaarheid, bevlijtigende, is hij ook in tegenfpoed, hoewel gevoelig, echter te vreden met den altoos goeden wil van zijn verzoenden Vader; zonder in de zonde te blijven brengt hij het bczoeteld geweten op Golgotha, en vindt de fchuldverzoening in het bloed zijns Verlosfers, en den Quitbrief genageld aan het kruis; gekogt door het bloed van den Heer der Heerlijkheid, bewaard door zijne gpdlijke kracht, die zonde cn Hel verwint, en aanvanglijk geheiligd en verzcegeld door den Geest aller vertroofting, doorftroomen, zelfs op krankbedden en fchavotten , hemelfche genoegens zijne ziel, en ftervende, in het geloof en gevoel der waarheid van het Euangelie, beveelt hij, vol vertrouwen, zijnen geest in de liefde-handen van een bevreedigd Vader. Ik beken het, Geliefden! dikwils heeft het Bijgeloof, zomtijds zelfs de Neologie, zich met dezelfde uitzichten in de eeuwigheid getroost als de vertrouwende Chriften, maar beziet het van nabij, en gij zult bevinden, dat de grond van dat los vertrouwen altoos gelcegen was in die (lukken, welke men nog uit de leer der Openbaaring en van het Euangelie behouden hadt, cn dat in hunne lterkfte betuigingen de naam van Jesus , met een zoort van verrukking, gefpeld wordt: zoo waar is, bij aanvang, reeds op aarde, het geen in den morgen der eeuwigheid algemeen zal waarheid weezen : Hem zal alle knie geboogen worden , en alle tong zal hem zweeren! — En dit alles nu,, deezen troost des leevens, deeze vreugd des harten , deeze opbeuring in de jammeren, deeze zaligheid der klamme veegheid, ontrooven U de gevoelens, die wij beftrijden moeten, waar in men ü een Euangelie zonder Godlijkheici, eene vergeeving zonder Zoen-dood, een Jesus, die geen God is, en eene verbeetering zonder den Heiligen Geest, vóórpredikt. Hoe belangrijk wordt hier de waarheid !

N 3 Hoe

Sluiten