Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 199 ):(

'fan tik in zijnen kring, en dus de bloei van het Algemeen, bevoorderd en met alle kracht gehandhaafd

wordt. Overal waar dit eevenwigt verbrooken

wordt, daar heerscht de wanorde, en de maatfchappij wordt gelijk een monflreus lichaam, waar in de voet ftaat, waar de hand moest zijn, en zoo wel het hoofd als alle de leeden verkeerd, en eeven daarom

buiten werking zijn O). Maar welke is nu de

band, die alle deeze Clasfen van menfchen zamen bindt, en hunne pligten doet betrachten? welke anders, dan de Wet, die alle haare kracht van den Eed, en deeze wederom van den invloed ontleent, die de Godsdienst op de harten heeft? De Godsdienst van den Bijbel alleen wijst ons ook bij den Burgerpligt op den Heer in den hemel, en op den dag, waar in ieder wegdraagt wat in het lichaam gefchied is ; hier eischt de Godswet voor de eereftoelen waarachtige mannen, godvreezende mannen, mannen, die de gierigheid haaten, en doemt Tijrannen, die het volk als brood ver/linden: maar hier ook hiet de Overheid Gods dienaar es, hier hebben wij bevel alle magt over ons gefield, om dat zi] van God is, onderdaanig te zijn, en dat beide den befcheidenen en den harden, niet alleen om de ftraf, maar ook om de consciëntie; hier is een Grondwet: Vreest God en eert den Koning, en met hoe veel nadruk leert een Apoftel van Jesus Christus : i Pet. i: 15, 16,

Alfa) Men vergelijke hier mijne Leerreden Aan mijne Medeburgers, Anno 1789 in de Bijvoegzelen. C. 2. ƒ>. 7. enz.— Alle menfchen zijn gelijk ten aanzien van de rechten der billijkheid en rechtvaardigheid; eeven zoo zijn allen gelijk in het oog van God met betrekking tot den behoudenis-weg door Jesus Christus: — Maar als men in de Zamenleeving en Rangen alle menfchen gelijk noemt, dan dient men het ondevfcheid der Zielsvermogens, lichaams-caaven en der beloonende Vruchten van verftand en naarftigheid vooraf weg te neemen, dat is met één woord de Weereld eerst Phijfisch en dan ftaatkundig te veranderen.

N 4

Sluiten