Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 206 ):(

Heb ik dan wel te veel gezegd : de nieuwe Bevrijding van den Godsdienst, en de Verlichting, die men ons aanbiedt, is, in de gevolgen, niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook hier reeds, gewigtig voor elke Maatfchappij, die Volksgeluk waardeert? En hoe veel ligt 'er de Vorften, de Regenten, en eiken eerlijken Vaderlander aan geieegen, dat dezelve op eene bondige en ernftige wijze worde te keer gegaan! „ Vree„ demaker in uwe hoogten! God van Orde en niet „ van Verwarring! zet Gij toch paaien aan de Ver„ leiding, die door de weereld heenen trekt! ont„ neem ons, zo het uwe Wijsheid nuttig vindt, al,, les, maar ontneem ons nimmer het hemelsch on„ derwijs der zaiigmaakende Genade! of zo, naar „ uw beftek, de misbruikte befchaaving en het veT„ fmaad Euangelie te rug moet keeren van Europa's „ vafte Land om andere weerelddeelen te verlichten, „ bewaar ze beiden in onze voor ü knielende Eilan„ den, waar allen, die Uwen naam kennen, op U „ vertrouwenl" 1

C.

Maar mij dunkt, Uwe Aandacht is mij reeds voor

uit,

is het mi') onverfcliillig of Frankrijk eene Republiek of een Koningrijk wil zijn,., en het examineeren van hunne gronden , motiveh , middelen en daaden is buiten mijn Vak. — Laaten zij ongelijk hebben, laaten zij gelijk hebben ; maar wat hebben zij met Priestleij noodig ? Met Hem, wiens roeping was het Euangelie te prediken, dat Hij bedierf? waarom moest hij, in een Vreemd Land medewerken tot eene Conftitutie, 'nog niet geveftigd? waar van de gevolgen nog enzeeker zijn ? en die een geveftigden throon omkeert ? Ik heb dus beweczen wat ik bewijzen moet. „ Valfche Leeraars. „ die het Euangelie Gods bederven, zijn gevaarlijk voor de „ rust van hun eigen Vaderland cn van andere Staaten ". feit dit is het alleen , wat ik te bewijzen hadt,

Sluiten