Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *°7 X

feit, en verlangt naar het antwoord op mijne derde Vraag: „ Langs welke wegen, en door welke middo „ len heeft men gevoelens, zoo trootsloos en zoo „ verwarrend, kunnen uitbreiden en de menfehea „ fmaaklijk maaksn ? — En hebben zij waarlijk in de „ weereld reeds zoo veel voortgang gemaakt, dat „ hunne aanval gevaarlijk is, en de moeite eener op„, zetlijke teegenftand waardig?" — Ook deeze Vraag vereischt een tweeleedig antwoord.

N. — Wat de middelen betreft; reeds te vooren heb ik U de gefleepenheid der Hoofden, de verbintenisfen der geheime Genootfchappen , de gemaakte vroomheid van den e'e'nen, de ftreeling van den hoogmoed en zondige driften door den anderen , doen opmerken ; en dunkt het U dan vreemd, dat een aantal menfchen, — of oppervlakkig denkende en door den fchijn bedrogen, — of voor welke de leer des Euangeliums te vernederend voor verftand en hart, en de voorfchriften te heilig zijn, — zoo gemakiijk afgetrokken wordt tot een ander Euangelium? Vooral daar de konftenarijen oneindig zijn, om zich inzonderheid van jeugdige harten te verzeekeren, die, in den aanvang van hunnen Letterloop, opgang maaken, en naar roem, die uit de menfchen is, jaagen willen.

Laat ik flechts eenige opnoemen :

en. Een groot deel der Leezers beoordeelt de waarde der boeis.cn naar de tijtels , die voor dezelve geplaatst zijn. Van dit oud zwak der menfchen hebben niet alleen de oude Heidenfche, maar ook de Deïliifche Schrijvers gebruikgemaakt (a), en door het

zelf-

(a) Zoo fchrcef, in de tweede Eeuw, Celsus zijne tegenwerpingen tegen het Chriftendom, onder den Tijtel van Waarachtige Redeneering (Aay«s *a!jS-<{) en Hierocles , inde vijfde Eeuw, de zijne, onder dien van Waarheidlievende rtdeneeringen (A«y»< fas^S*";) — En wie zou, op den

tijtel

Sluiten