Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feélfdo middel, gevoegd bij-een inneemenden Mijl éri goeden fmaak in de voordragt, hebben onze heden* dadgfche Godsdienst-beftrijders zich een aantal Leezers weeten te bezorgen, door welke de fchadelijke beginzelen allengskens overgenomen, en, gelijk het doodlijk Vergif uit vergulde bekers, ingezoogen werden. Als Clarke ons de Arrianërij leert onder den tijtel van SchrifuurHjke Leer der Drie- éénheid, waar in de Godheid van onzen gezeegenden Verlosfer, overeenkoomflig de Schrift, voorgemeld en verklaard wordt; of Puegold de Socinianerij onder dien van Vijftig* jaarige overdenkingen over den Godsdienst van Jesus ; als PRiESTLKij, Verbafteringen van het Chriftendom; •Steinbart, Bet Chriftendom gezuiverd van Vooronderftelhngen ; Riem , Wijsgeerige en oordeelkundige onderzoekingen over het Oude Teftament; Bahrdt, Leerredenen voor Landlieden; Poiret, de Godlijke huis'houding, en Swedeneurg , de waare Chriftelijke Godsdienst fchrijft, zou dan wel iemand, die hen niet kent, droomen kunnen , dat alle deeze boeken de gewigtigfte waarheden van het Chriftendom , zommigen zelfs de uitfpraaken van het gezond verftand wcêr'fpreeken? of, bij het inzien van den tijtel, den inhoud kunnen raaden?

f3. Een ander zoort van Leezers eischt iets mfecr, en beoordeelt de boeken naar de Recenfien, welke hij, 'hoe partijdig ook, als wettige uitfpraaken overneemt uit dat Journaal, dat hij met zijn vertrouwen vereert, vooral wanneer de Beoordeeling ftout en in den bellis*:

tijtel af, een Deïftisch boek verwachten onder den tijtel: . Tindal', Chrifiianitij as old as the creation, Het Chriftendom zoo oud'als de weereld, bet geen juist in den fmaak van de Opklaarers is, of van De la Serre, onder dien vair La vraie. Religion demontrée par VEcriture Sainte, De waare Godsdienst betesgd uit de H. Schrift,

Sluiten