Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =n X

teekend wordt; voor een anderen vertoont men zich als een Wijsgeer of Godgeleerde, en dringt door Magtfpreuken, zonder bewijs, de grootfte tegenftrijdigheden en ongerijmdheden op. Ginds oppert iemand een inval, eene onbeweezene gisfing.- „ de Jooden „ (bij voorbeeld) waren een dom, nomadisch volk, „ en hadden de verlichting niet van Athenen of Ro„ men ; gevolglijk moet men bij hunne propheeten en „ dichters geene andere, dan zeer ingefchrankte denkbeelden van God wachten." (en men ontveinst zoo meenigen Pfalm, en de verheevcne ftukken uit Jesaia, Habakuk en anderen, die men vergeefsch bij de Heidenen beweêrgaéd zoekt) Kort daar op beweert men, Jesus , en de Apoftelen, hebben zich naar die onjüifte denkbeelden gefchikt, en van daar vindt men ,, in het Nieuwe Teftament, Duivel, offer, verzoe„ ning, en hoogepriefter." ( en men vergeet, dat zij bij de bekeerlingen uit dc Heidenen denzelfden toon gebruiken) Gedrongen zijnde onderfchcid men „de „ Joodfehe Volksleer van hunne hooge Speculative „ philofophie," (en het is reeds vergeeten, dat men hen „ Een dom en onwij^geerig volk" noemde.) Spoedig eevenwel zegt, en febrijft, een ander dien onbekookten inval na, men bewijst niet, maar fielt flechts, en zo gij het waagt naar bewijs te vraagen, noemt men U een Weetniet, en een Onvertichten van den ouden Jlenter. Dan weer wil men een Philofooph zijn .- „ God (zegt men) kan niets willekeurigs doen." en men bepaalt niet wat men door willekeurig verftaat, Caprice r oï Vrijmagt, die, naar het eeuwig plan, om wigtige reden, afwijkt van de gewoone Orde, waar van de Schepper zich zeiven niet afhangelijk gemaakt heeft: en waarom zou het in den laatften zin onmooglijk zijn ? als wijsheid, heiligheiden goedheid daar de grond van is? — Nu, men bewijst niets , maar trekt uit de onbeweezene magtfpreuk het gevolg: Ergo O a „ kan

Sluiten