Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *f3 X

nieüwe Hervormers, het woord Mesfias vertaalt door Afgezant, als of het van het franfche Mettre afnamde? en dat zullen de Helden zijn , bij welke wij het Od-

ftersch leeren moeten !!! —

i. In de Proteftantfche Gemeentens kan men de menfchen, die zich over den Godsdienst bekommeren, in twee hoofd-zoorten fchiften, — of, denkende en onderzoekende Chriftenen, die zich op gronden van kennis toeleggen, — of eenvouwiger gemoedelijke zielen , die het alleen om daadelijke hartsverbeetering te doen is. Èn op deeze beide zoorten werkt men langs eenen onderfcheidcn weg. Voor de eerfte redeneert men, maar hoe ? men verwart en vermengt de bijvoegzelen 'van het Bijgeloof met de Grondleer van het Chriftendom, om door de belachlijkheid van het ée'ne ook het andere te doen befpotten, en geeft aan alles te zaamen den naam van Verbafteringen der oirfpronglijke Leer (a). Men herhaalt onbefchaamd de befchuldi-

giri-

(_a) Men leeze Hechts Priestleij Verbafteringen van het Chriftendom, en men zal 'er de Leer der Algemeene Chrifteiijke Kerk over de Drieéénheid, de Godheid en Zoendood des Verlosfers enz. in gelijken rang geplaatst vinden met de bijzondere bijvoegzelen , welke het bijgeloof der middel-eeuwen bij het Euangelie Gods gevoegd heeft. — Wist Priestv eeij niet, dat deeze dingen zeer onderfcheiden waren? Hij wist het zeer zeeker, maar het oogmerk is tastbaar. Om dcezc Konstgrecp te verijdelen noeme men flechts den tijd, waar in deeze bijvoegzeiert in de Kerk kwamen,'die 'er te vooren niets van wist, men toone, dat b. v. het laatfte 01 ijfel werdt ingefteld Anno 530, door Paus Felix; dat de Misliturgie, waar toe de Een dit, de Ander wat anders gevoegd hadt, door Gregorius Magnus, Anno 590, bijna inden tegenwoordigen fornl gebragt is, aan wien ook het 40 daagfchc Vallen, en liet Verbod van vleesch-ecten den oirfprong fchuldig is , brritrend Anno 600; dat de Procesfien gebooren zijn onder Deqdatus II, Anno 669 j de Kerk-dienst in de Latijnfche taal, onder AgaTiio , Anno 681, dat Constantijnus I zich het eerst de voeten liet kusfehen door Keizer justikIanus II, Anno 710; dat de aanbidding der Heiligen geO 3 bo"'

Sluiten