Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 2I4 ):(

gingen tegen de Chriftenen, die de Oudvaders reeda beantwoord hebben (a); men vernieuwt de oude fpotternijen (fc); men neemt de verdraaijingen der Prophctien uit den Talmud en de Sijnagoge over (c);

en

boden werdt onder Bowfacius IV, die Anro 6^7, en Leo III, die Anno 799 regeerde; dat den Priefleren het huwelijk ontzegd is door Si.jricius Anno 385, en door Nicolaus I Anno 866; dat de Roozenkrans door Urbanus 11, Anno 1090; en de oorbiegt do'or Innocentius IV, Anno 1250 Was ingefteld; dat allereerst aanleiding tot de leer van het Vagevuur gegceven is, omtrend Anno 600 door Gregor. M., fterker gedreeven onder Eugkkius IV, op het Concilie van Florencen, Anno 1438, en een geloofsartikel geworden op het Concilie van Trenten; dat de Kelk aan de Lecken ontnoomen is op het Concilie van Confians , onder Martinus V, Anno 1417, gelijk men de invoering der Beelden cn Transfubftantiatie in alle Dogmatifche fchriften vindt aangeweezen, enz. — En dan beprocve men , of men iets diergelijks kan aanwijzen van de gemelde Grond/lukken van het algemeene Chriftendom, welke ook dc Proteftantfche Kerk belijdt, als duidelijk in de Leer der H. Schrift vervat, en door de gantfche Rechtzinnige oudheid erkend , gelijk in het vervolg nog nader blijken zal.

O) Men vergelijke de bcfehuldigingen van Celsus, bij 0rigenes, L. 7. C 2. § 1, 6 , tegen dc Prophcctcn , alsEnthufiaften en Geestdrijvers, die Shaftesburij, Charait. Vol. t , en 3, en Collins en Morgan herhaald hebben, met de uieuwe opwarming daar van in de Wolfenburgfchc Fragmenten , Vom zweck Jefu und feiner J'wnger: — en leeze hier over geheel de Verhandeling Over de overéênkoomst cn het verfchil tusfehen de Vroegere en taatere bejlrijding van den chrijlel. Godsdienst, door Prof. T C Pipkr , te Grijphstvald, inde Verhandel, van het Haags ch Genootfchap , voor het Jaar 1788.

0>) Dezelfde ongezouten Spotternij van Celsus en Juliaan, die men beantwoord vindt, bij Origenes, L 2/3, 4, 6, en die ons, als nieuw, herhaald worden bij Voltaibe en Shaftesburij, Charaa. Vol. 3. p. 118, 122, vindt men ook bij Bahrdt, Briefe 'über die Bibel in Volis-ton, en Von der ausfuhrung des plans Jefu und feiner Jünger.

_ (O Men vergelijke de uitleggingen , die men bij Trijpiion vindt, in Dial. cuxn Just. M., bij de Rabbijnen 'in den Talmud „

Sluiten