Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ai5 X

Inzonderheid heeft men de Konstgreep, om bij de tegenwerpingen tegen den Godsdienst zorgvuldig te ontveinzen, dat ooit iemand dezelve beantwoordde; Julianus plagt van de Verdeedigingen voor het Chriftendom te zeggen, atiyvm, tyvuv, xnrtymv, ik heb geleezen, begreepcn, verworpen, en op dezelfde wijze handelen onze Nieuwe Hervormers, of wie zou, bij het leezen van Bahrdt , Appèl aan het menfchclijk vernuft, betreffende de Leer der Verzoening, kunnen denken, dat ooit Grotius tegen Socijn , of iemand anders tegen de Apologie voor Socrates , door Eberhard , of tegen de Leer der gelukzaligheid , door SteinSart, gefchreeven, en hunne gevoelens weerlegd hadt?

Vooral heeft men zich in de laatfte Jaaren (wel weetende, dat dit Vak, hoe gewigtig, door de minfte, zoo wel Leeraars als Ledenmaaten, bearbeid wierdt) meefterlijk bediend, van het vcrvalfchen der Kerkgefchiedenis, en zijne Leezercn beduidt, hoe wel ten onrechte, dat de oude Leer der Vaderen van die der Proteftantfche Kerk hemelsbreed verfchilde, — en in deeze leugenachtige verdraaijing munt boven allen Priestleij uit (a), hoewel hij meest den lang weêrlegden Sandius heeft nagefchreeven (6), cn ook anderen

iieid van den naam Elohim. Daar zijn Drie Dargin Cd. i. Perfoonen) en niettegenjlaande ieder Dargo C of Pcrfoon) óp zich zeiven beftaat, nochthands zijn^deze drie EiJN, en zoo naauw met elkander in EÉN vereenigd, dat de een van den anderen niet kan afgefcheiden worden.

(a) In zijne meermaal aangehaalde Gefchicdenis der J er* lafieringen vnn het Chriftendom, die, Anno 1784, in Twee Deelen, in onze taal zijn uitgegeeven.

Cé) Blijkens de vergelijking met het werk van (Jurist. Sandiüs, in Nucleo Mijl. Eccl. Ed. in 410. Colon. Anno I77<5.

Sluiten