Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 2li? ):(

toeftel in Priestleij bedroogen, meenden, dat het veel moeite zou koften, om de Leer der Kerk tegen" zijne bedenkingen uit de Kerkgefchiedenis te verdeedieen En echter is 'er niemand, die dezelve of onkundiger of valfcher behandelt dan Priestleij. Of wat moet men denken van een man, die, om de Drieée'nheid te beftrijden, zich beroept op de Ebonieten en Nazareen, en of niet weet, of verbergt, dat die twee feften omtrend den perfoon van Christus merkelijk verfchildcn, en beide door de oude Kerk veroordeeld zijn (a)? die bewijzen ontleendt van de Ahsi onder de gechriftende Heidenen , welke van ouds af als Ketters bekend zijn, en zich verdcedigd door Lardner, die een bekende Soeiniaan was (&)?

hiftorie die niet alleen aangenaam. maar Vooral tegenvoor£ zoo oodzaakliik is om te befttideeren; - haast had k Szegd dat tet fehandelijk is, dat zelfs veele Leeraarenm rifr nuk zoo zuinïachtig en weinig gevoorderd zijn. — Dd ïeleerdcBronncn behoef ik hier niet aan te wijzen; ook in &«aMd3wS is door Wai.ch en anderen veel gedaan; de gSSS Lee«* heeft de vertaaling van Eusebius door gS^hw Meersch, de uitgewerkte Kerk-gelchicde'is van Mosheim, door den Heer Maclaine en aan dc reenen die een kort, maar volleedig Compendium begeefen kan ik niet genoeg aanprijzen, de Godgeleerdheid van den Heer S! daar men, in het 3de Deel, genoeg voos te sUbee nnènde zal aantreffen, zoo van de Kcrkhjke Schr«, vers ConSn, Paufen in elke Eeuw. als van de Oefch.cdenis zelve n'het jaar 17oo kwam, te Amfi bij Welsing v»n fr Hem, eene vertaaling uit van de Bibliotheek der le rJerl doó Christ. Fred. Röszler , Pröf. te TubinFZn Beel maar die ik niet weet, dat vervolgens * feer £& d£? 5 fehandlijk gebrek van lust in onze Na, fe om zich in dit Vak te oeffenen , waar door men hun zoo gemaklijk alles wijs maakt wat men wiL

(d\ Men zie Epiphaniüs , Haeref. L. i. Hacrej. 2Q. 3", ende uïwerking van dit nuk bij den Eerw. Gavel. Pnp-

?% ^SS&l 11'Haeref. 5i , en Lav.pe, proleg. in Joan. p. I39«

Sluiten