Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X X

bergt het verband, dat het Euangelie gelegd heeft tusfchen het nietwerkend geloof des ootmoedigen zondaars, en de arbeidsvolk bekeering des dankbaaren vcrioiten. Met één woord, men fpreckt van Godgeleerdheid en van Religie, niet als of het onderfcheiden, maar afgescheiden dingen waren, men plaatst de Leerftukken, buiten verband, in een valsch licht en vecht met de fchimmen , die men zelve gemaakt heeft. De gemoedelijke éénvouwige bemerkt het bedrog niet, wanneer men hem beduidt, „ dat het alleen „ Euangelie - prediken is, wanneer men zedekunde „ prcedikt, dat de God-dienst enkel beoeffenend is, „ dat Deugd de hoofdzaak van alles uitmaakt, en dat „ al het overige flechts bijkoomende dingen zijn, Ge~ „ noatfchaps - keringen, die tot het weezen van den „ Godsdienst niet behooren," en hij wordt te laat ontwaar, dat zijne deugd geene kracht, zijn godsdienst geene gronden, zijne ootmoed geeneoeffening, en zijn verflagen hart geen troost heeft, terwijl hij van Genade tot de Wet, van Openbaaring tot Natuur, en van Jesus Christus tot Ssneca is afgeleid (a). Neen, Geliefden! het Chriftendom, dat

wij

O) Dc grond tot dcezc misleiding Ügt reeds in de oude twiften der Scholaftiken of de Godgeleerdheid Theoretisch dan Pradisch waare. Durandus noemt ze enkel befchouwend', ScoTUS enkel beoeffenend, de meeften beide, het Zij meest befchouwend met de Thomijten, 'of meest beoeffenend met Thomas de Argentind. Maar zeeker is, dat, altoos, allen die van dc Kerkleer afweeken, en echter gaarne in de Bur'erliike Voorrechten van de Kerkleeden bi eeven dcclen. de partij van Scotus koozen. D.e ontkenning van de Verborgenheden, of ten minden van derzelver noodzaaklijkheid in het Theologisch Sijfthema , deedt reeds Episcopius fchrijven , Inftit. Theol. L. i. C. 2, Dat de Godgeleerdheid geene fpeculative weetenfehap, maar beoeffenend was, zelfs niet ten deele befchouwend, ten deele beoeffenend. maar enkel beoeffenend, en de Remonitrantcn, die ons befchuldigen, als Helden wij

de-

Sluiten