Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Km x

dan die de Godzaligheid eert en bevoordert, zeegenen wij den Priefter, bij wien het hoorend oor , de duim des werks, en de teen des wandelt is gezalfd, maar kennen 'er geene heiliging, dan door de befprenging met het reinigend bloed des beetcren zondoiTers, dat op Golgotha ftroosmde (a). Maar dan ook is 'er geene Christlijke praöijk, geene waare Godzaligheid, geene Euangelifche heiligmaaking, dan die haare gronden, bepaalingen, en aandrang vindt in de waarheden , die de Godsdienst leert.- buiten dat is alle vroomheid of belangzoekend bedrog, of natuurlijk temperament, of bedorven Mijftikerij, of eigenwillige Godsdienst (b~). En welke toch wordt ten laatften de deugd, waar van men zoo veel ophefs maakt ? de deugd van den zoogenaamd reedclijken en verlichten Godsdienst ? van den Godsdienst zonder Leerfiukken, ten minften zonder Verborgenheid? Alles koomt neer op eene voorgewende innerlijke aanbidding der zielen, die alle belijdenis en gemcenfchaplijke eerdienst befpot of onverfchillig noemt; of op een ftaatkundigen Godsdienst, een teugel voor het Gemeen, of eindelijk op ée'ne enkele deugd, op menschlievenheid alleen, die voorts den vrijen loop laat aan alle de driften der weereldsmin, en luid infebreeuwt tegen de Leer van het Euangelie: de liefde tot de weereld is vijandfehap met God (0,«

£, Ein-

(a) De aaiifpeeling is hier op de Gods-wet, Exod. 29:20. waar van Philo de geheim-zin onderzoekt, de Vita Mofis L. 3. p. 525. Men vergelijke den Hoogeerw. E.' Hollebeek, Orat. de Theologo , non vere orthodoxo nifi verepio^ enden geleerden Nieuwlawd, Kort betoog, dat de Godvrucht het rechte qieraad aan alle geleerdheid bijzet, Led. Mem. T. 4. p. 251.

00 Vergelijkt Hoornbeek, Theol. Praa. praefat. p. 5-17.

00 Dubbel waardig is tegen dien modernen Godsdienst geleczen te worden het werk: Bedenkingen van een Wijsgeer ever den Godsdienst, uit het Hoogduitsch vertaald door den Heer van Hamelsveld, Utr. 1700.

Sluiten