Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2=4 X

é. Eindelijk (om niet meer te noemen) e'e'n der alfcrkrachtigfte middelen, waar door men deeze gevoelens uitbreidt, is zich, zoo veel doenlijk, meefter te maaken van de Univerjtteiten, en Schooien, waar in de God-gewijde jeugd tot den dienst des Heiligdoms gevormd wordt. Hoogleeraars in te dringen, die den Mode-godsdienst verdeedigen, en, door geleerdheid; gaaven3, en ijver, geichikt zijn tot deszelfs voortplanting; de gevoelige harten, di<> tegen de Verleiding ongewapend zijn, van jongs af te bederven, door Schijn te verblinden, en daar door, in het vervolg, op den Kerklijken en Schoolfchen leerftoel geene oude waarheid meer te doen hooren, zijn de middelen, waar van men zich, in Duitsland vooral, zedert eenige Jaaren, heeft bediend, en de zoogenaamde Verlichting zulk een algemeenen loop bezorgd heeft. Pas zeeven Jaaren geleden ontworp de bekende Bahrdt , in eene opzetlijke Verhandeling (a), een plan, om de geheele inrichting der Theologische Studiën op de Univerfiteiten te veranderen, en gaf zelve als een reden op, „ dat door de (bij hem) verkeerde wijze • van Godgeleerdheid te beftudeeren, de meefie Predikers in de Opklaaring nog zoo verre ten achteren " zijn (&)." — Groote God ! met welk eene fchaamteloosheid wordt daar in de Leer des geloofs-, der m-

chr-

Ca) De Tijtel is: Ueber das theologifclu Studium auf Univerfitaten. Sr. Excellentz, den Kóniglichen Staatsmtmjler und Oberkurator, Freijhcrn voN Zedliz gewtdmet von D. Carl Friedrich Bahrdt , Berlin 1785.

m Pag. 5. en op pag. 10. fchrijft hij: „ De Opklaanng gaat met zulke fterke fchreden voort, dat men hoopen " durft, Bijgeloof en Geestdrijverij metter tijd geheel verdrccven te zien , als maar niet het grootfte deel der Geestlij', ken die leelijke Spooken (diefe garftigen Gejpenfter) nog „ begunftigde '\ Men weet wat dit in den fiijl van Bahrd 1 zeggen wil.

Sluiten