Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 226 ):(

cn iade .weereld een onbegrijplijken opgang gemaakt hebben.

Men moet, over het algemeen, aan de Roomfche kerk het recht doen van te erkennen, dat de zoogenaamde Verlichting in dezelve den minfien opgang gemaakt heeft, en dc hoofdleer van het Chriftendom, vooral in de erkentenis der Drie-éénheid, der waarachtige Godheid van Jesus Christus, en de Verzoening door zijn bloed, zuiver bewaard wordt: de grond daar van ligt niet alleen in het geweeten-verbindend gezag,dat zich die Kerk aanmaatigt,en in de beletzelen, welke zij ftelt aan het vrije onderzoek der Geloofs-leer, maar eeven zeer in den zaarr^shang van haare gcheele inrichting. Laaten haare overleveringen zoo meenigvuldig zijn als zij in de daad zijn, laaten menfchlijke leeringen het reine Euangelie verdonkeren , en Christus , onder een dekzel, doen prediken, laat bijgeloof eene hutte opflaan van hout, hooi, en ftoppelèn; dat alles zou te gelijk vervallen, indien niet de fondamenten behouden wierden , die de Algémeene kerk altoos beleedt, en die de Proteftanten , bij de affchaffing der eigenwillige bijvoegzelen, op grond van het eeuwig Euangelie, behouden hebben.

Nergens eevenwel in de Roomfche kerk heeft het Chriftendom zoo veel geleden, dan in Frankrijk, waar de Opklaaring niet alleen de Staatsomkeering, naar het onbeftaanbaar plan der Ideale Philofophie, maar ook over het algemeen de Ongodsdienftigheid, naar het ontwerp der Verlichters , heeft ingevoerd. Voorbereid door de fchandelijkfte Luxe om dc heilige zedekundc van den Godsdienst te verwerpen, en door Voltaire geleerd met al wat heilig is te fpotten, heeft men de Bijgeloovigheid, die dronken was van het bloed der Proteftanten , verwisfeit met eene Naturalifterij, die alleen in naanfSvan de Opklaaring verfchilt, en op haar beurt de dolken wet op alles,

wat

Sluiten