Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 227 >(

v/at Chriftendom of Orde bemint, en het doelwit van tie Propaganda en haare Zendelingen, wier gevoelens Priestleij helpt ftaaven^ durft waagen te beftrijden (a).

Wat de Proteftanten betreft; dezelfde Genade, die, in de verbaftering van Israël, de duizenden bewaarde , die hunne knijen voor geen Baal boogen, heeft bok nog veeier harten verfterkt, om geene leugen te

ge-

(j) Meer kon ik nog niet zeggen, toen ik deeze Redevoering uitfprak; maar, hoe akelig is het geen ik zeide beveiligd , door het geen zedert in dc Nationale Conventie is voorgevallen! waar Jacob du Pont 'er roem op draagt een Atheist té zijn, waar hij de voorflagen durft doen om allen Eerdienst van de Godheid te vernietigen , geen God, dan de Natuur en de Reden, en geene alt aar en dan die der Vrijheid te erkennen, en waar (ten proeve van het diep bederf det Grondbeginzclcn.) zulke, en andere Spotredenen op Godsdienst en Chriftendom, door een groot deel der Vergadering en door de Volksmeenigte worden toegejuicht en goedgekeurd. — Zoo zecker is het, dat God den geenen, wienhec niet goed dunkt Hem in erkentenis te houden, overgeeft in een verkeerden zin, en een kracht der dwaaling zendt, om de leugen te gelooven. — Of, kan men zonder gemoedelijker! afkeer leezen, dat Commisfarisfen van dezelfde Vergadering p in hun Rapport, de (telling verdcedigen. „ De Godsdienftig-

hcid (La devotion) is in een Koning zeer zeeker geen „ DeUgd, maar eene Ondeugd, die zeer gevaarlijk is, en „ waaf van men alles te vreezen heeft ". Wordt de ontroering niet grooter, wanneer, op het bericht van den braaven Grijsaart Malèsherbes, „ dat de Koning Godvruchtig zijn-

de, de vrees om zijnen God te mishaagen hem wel be„ waaren zou een Zclfmoorder te worden", de Commisfarisfen grimlachen en 'er /pottend bijvoegen „ Dat 'er dan ten „ minnen nog iets, was, waar toe de Godvrucht van nut kon „ weezen". Of, wanneer men onder het oog . en met goedkeuring der Wetgeevers , in het Nationaal Journaal van Parijs , van 16 Dec. .1702, openlijk met het geloof aan „ Een „ God, die in de toekoomende weereld beloont of ftraft '* den draak fleekt, düjet men dan eene Natie ongelijk, wanneer men zegt, dat niet alleen de Geopenbaarde, maar ook de Natuurlijke Godsdienst daar onbefchaamd beftreden wordt?

P 2

Sluiten