Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>( 228 X

gelooven, en den Hecre Jesus CnRiSTias in onverderflijkheid lief te hebben. Doch met dat alles heeft die voortëetende kanker meest aile de Landen befmet, waar in men den Euangelifchen Godsdienst belijdt: Reeds is dit Uwe Aandacht in de beantwoording mijner eerjle Vraag, uit het hijlorisch bericht van den voortgang der hedendaagfche beflrijding , gebleeken, en hoe merkiijk kunnen wij die akeiige lijst vermeerderen! Die betaamenlijke Vrijheid van gereegeld denken, die in den Redelijken Godsdienst het plegtankcr van de waarheid is, en tegen Bijgeloof en menfchlijke leer befchut, jammerlijk misbruikt en in eené losbandigheid ontaart zijnde, die de teugels der Openbaaring verbreekt, en hoogmoedig eigen vindingen in de plaats zet der uitfpraaken van den God der waarheid, heeft reeds duizenden doen afvallen en fchipbreuk lijden aan het Geloof.

In Engeland, waar de Geeftelijkheid der Hoofd-kerk de cierlijkfte kroon en de algemeene befcherming pleegt te zijn van het Proteftantfche weezen, is het fijne goud ook merklijk verdonkerd. 'Er zijn nog, ja, in die kerk, godvruchtige Prelaaten , en eene Clcrgij, aan welke* de reine waarheid en euangelifche godzaligheid dierbaar is, en die eene Eer zijn van het Chriftendom; doch hoe veelen ookdaar niet recht wandelen blijktuit de herhaalde poogingen van veelen, om van de onderteekening der rechtzinnige XXXIX Artijkelen, waar in de Leer der Engelfche kerk vervat is, ontflagen te worden ( a );

Zee-

O) Dikwils heb ik, in den omgang met zommigen, anders niet ongcoeffende, uit onze Kerkleden, gemerkt, dat veelen zich van de Leer der Engelfche Epifcopale Kerk een zeer verward denkbeeld maaken, als of dezelve van die der Nedcrlandfche Kerk merkelijk verfchilde,daar echter dezelve, niet alleen in de Hoofdzaak, maar in alKs, dezelfde is, en Èet gantfché Verfchil alleen in de Form van het Kerkbeftuur , én den Openbaaren Eerdienst. is geleegen'.

Wan-

Sluiten