Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 23i X

daarom nog erger gefteld; — Elk Leeraar zoekt zich eene Gemeente, en elke Gemeente een Leeraar naar eigen zinnelijkheid; bekend is het Socinianismus van den anders beroemden Doctor Lardner , en de dwaalingen van Profesfor Jeffries te Gresham, en den beruchten Priestleij te Birmingham , wien "meestal de zoogenaamde Rational Disfenters volgen, hoewel wij het onder zijne gewoone grootfpraak (tellen, als hij ons verzeekeren wil (a), „ dat de (Zoogenaamd) ver„ ftandigfte onder hun zich alten tegen de Geloofs3, belijdenis van Athanasius verzetten, en van „ de valsheid dier Leer (waanen) overtuigd (te) „ zijn (£>)." ■

On-

Is; waar van zommige Gcmcentens uit braave en rechtzinnige Proteftanten beft.ian, en andere daar tegen een zamenraapze.1 zijn van allerlei Dwaalgeeften en Dweepers.. — Van de Inzeegening hunner Predikanten fchrijft Wenqebórn, T. 3. p. 212. „ Zomtijds gefchiedt 'er eene oplegging der „ handen, zomtijds ook niet. Men ftelt den nïèuwling ook „ wel ettelijke Vragen voor over de redenen en oogmerken , ., welke hem bcwoogen hebben het predikampt tc aanvaar„ den, en doorgaans legt hij eene geloofsbelijdenis af:.'dan'do „ wijze, waar op hij dit doen wil, wordt volkoomen aan „ zijn eigen goeddunken overgelaten, en veelen geeven niets „ meer, dan dc éénvouwige verklaaring, dat zij Chriftenen „ zijn ".

(a) Deeze befchiddiging, of liever grootfpraak"., vindt men in een werk van Priestleij, genaamd: A view of the prin~ tiples and conduit of the proteftant Disfenters &c. zijnde Eene Verhandeling over de Grondbeginzeien en handelwijze der proteflantfeke Disfenters enz. en men vergelijke voorts over dit artiikel, en alles, wat den tegenwoordigen ftaat van den Godsdienst in Engeland betreft, het meermaal aangehaalde 3de Deel van Wendeborn, Staat van Gr. Erin. waar in ik mij echter verbeelde, dat de Schrijver, die ten minften ook hier en daar wel eenige geneigdheid tot de zoogenaamde Godsdienst-vrijheid doet blijken, dikwils wat al te fterk, en te donker, teekent.

(b~) Wanneer ik de geloofsbelijdenis van Athanasius noem, wil ik daar door niet wederfpreeken, het geen lang bewee. F 4 zen

Sluiten