Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *ïi X

de waarheid nog wel veele Vocrftariders, msar boe, /.eer ook onder hen de Leer der Subordinatie in da Godlijke perfoonen, en een befchaafd Sabellignijmus, is ingedrongen, vooral zedert Doddridge zijne huj,sacademie te Northampton heefc opgericht, heb ik reeds te vooren Uwe Aandacht vertoond; gelijk ook, onder de Engelfche Doopsgezinden, die geene, v/elkezich GeneraalBaptiftcnnoemen, en verreweg dc talrijkftezijn , bijna allen met de Socinianen éénftemmig denken.

De nabijheid der Eilanden heeft de befmetting, hoewel in minderen trap, doen overflaan naar dat aanzienlijk gedeelte der Proteftantfehe kerk , dat in Schotland is, waar men tusfehen de Rechtzinnige aankleevers der oude Leer, en de zoogenaamde Zecdcn-preekers, die der Verlichting zijn toegedaan, onderfcheid maakt; en, onder den fchijn van gemaatigde Godgeleerden, van de aanklceving aan de waarheid , ook al hoe langer hoe verder, afkijkt (a).

Bo-

Wij.ii. te Water., tweed» Eeuwgetijde der Nederl. Gctoofsbel. C. 7. C. 199, 2CO, en uit den zeiven doormijnen, nu zaligen, Lcermeefter B. de Moor, Comm. perpet. T. 4. p.' 133.

(d) Men zie wederom Wendebokn, L. C. T. 3. p.

278. en vergelijke éénen der beroemdfte Schotfche Godgeleerden, Doctor Witherïpoon, Het charader der hedendaagfche gemaatigde Kerkdijken in Schotland. Intusfcheil heeft de Schotfche Kerk eene Geloofsbelijdenis, door Knox opgefteld, Anno 1560, die zeer rechtzinnig is, cn door ie; Parlement bekrachtigd werdt; En in het geheel moet men het geen ik van de Disfenters in Engeland gezegd heb, nie tnepasfen op de Kerk van Schotland, die eene vastgeftelde Nationale Kerk van grooten, roem onder de Proteftanten is, en in 69 Presbijtericn , en 890 Predikants-plaatzen verdeeld, is, welke onder 15 Provintiaie Sijnoden liaan, dié a'le half Jaar vergaderen , van welke men zich beroepen kan op de' groote Kerkvergadering of General Asfemblij, die Jaarlijks, meest in Meij, te Edinburg zitting houdt.

i s

Sluiten