Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 234 X

Boven allen heefc nochthands de zoogenaamde Opklaaring en Illuminatie den meeften invloed gemaakt in alle de kerken van Duitsland en Zwitferland, zoo wel die zich Luthersch als Gereformeerd noemen , daar het zoogenaamd Chriftelijk Naturalifmus dagelijks meer veld wint, en daar de Hoofdleer van fmactk is: „ Jesus was een wijs, weldenkend, en tamelijk ver„ licht Leeraar van het menschdom, maar die nog

veele Joodfehe vooroordeelen bezat: zijne Apofte„ len hadden 'er nog meer, en hebben de gefchiede„ nis van hunnen Meefter zeer romanesk opgefchikt, „ in navolging van de oude Joodfehe Propheeten, die „ Starrekijkers en vroome Geestdrijvers waren, en „ drukten zich met fpreekwijzen uit, die van bet

Joodendom ontleend zijn, en waar uit men nader-

j, hand de leer der Vergoding gefchept heeft. "

Harman, Frank, Freijlinghausen, Götze , Crusius , Silberslag , Lavater , en andere aankleevers der Proteftantfehe grondleer , hebben de Vijandfchap van deeze Lieden ondervonden. —

Zoo verre zelfs ging de onbefchaamdheid van Schulz, Predikant te Gielsdorf, om openlijk te bcweeren , dat de ongodsdienftigheid van geene gevolgen

was in de losheid der zeeden. Inzonderheid munten

hier de Pruififche Staaten uit, waar men de weezenlijkfte ftukken van het Chriftendom ontkent, en eene Leerwijs, volmaakt ftrijdig met den echten geest des Euangeliums, heeft ingevoerd, oude dwaalingen, onder den misbruikten naam van Opklaaring , als nieuwe waarheden verfpreidt, het gezag der Heilige Schriften verkleint, de uitfpraaken van Jesus en zijne Jongeren, verdonkert en vervalscht, en alle dc Verborgenheden van den Godsdienst, bovenal de verborgenheid van den Vader en den Zoon, cn de Verzoening door zijn bloed, verdagt en beffotteüjk maakt,

bij

Sluiten