Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

);( 236 ):(

het geen de oude waarheid verdeedigt en niet op den modernen leest gefchoeid is; dan hapert het veelen meer aan geleegenheid, dan aan lust , om inbreuk te doen op dc Verborgenheden van het Chriftendom, ten minften op de waarheid, die de Nederlandfche Kerk in Dordrecht ten zinfpreuk koos: Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit U (a).

Wie is 'er dan onder Ulleden, die den Hecre vreest, die dankbaar belang ftelt in het Euangelie der verzoening, cn in de zaligheid van onfterflijkc zielen, door den aanbidlijken naam van den godlijken Jesus, die, bij dit algemeen verval, niet met mij klaagt: „ Och „ of mijn hoofd water ware, cn mijn,oog een fpring-

„ bron

00 Wat men van zommigen, bij losfer vrijheid , te wagten hadt voor den vastgcftelden godsdienst (*£ zegge niet van allen) blijkt uit'de Verhandeling van G. J. G Bacot , Mil. DoS. zich noemende Leeraar van het algemeen LM iJieliik Proteftantsch Kerkgenoo-Jchap in Duinkerken, cn la Duinkerken, voorleden Jaar, uitgegeeven onder tien l.ijtu. Het vrije en algemeene van de inrichting van recht LhrtfteHJ ke Kerk-maatfchappijen, of het onwettige van alle burgerlijke vervolging, verdrukking of bevoorrechting, alleen wegers vevoelens van Godsdienst, bijzonder op de Nederlanden *o\epast. In twee Leerredenen. Het gehecle werk is m den ifèologisch-Duitfchen fmaak gefchrecven , cn toont een heevieen haat tegen het Pruisfisch Edict, waar van Bacot den opfteller noemt „ Een verloopcn, en door middel eenes huwelijks zijn fortuin gemaakt hebbend Student m de God" geleerdheid, tot den rang van Staatsdienaar, bij het tegenwoordig in Cagliostro's geheimen zoo geïllumineerde Hof verheevcn Wöllner". Deeze laage lafter wordt in haar oogmerk nog duidelijker openbaar, door het geen Hij 'cr vervolgens bijvoegt: „ Moest de helderrijzende Zon van eezond verftand en opgehelderde kennis onder den grooten Vorftlijken Wijsgeer, door zulk een fiikdonkeren nacht■ onder der Belgen Revolutie-bewerker worden afgcwisleld . -- Dit zoo onbewijsbaar als onvoorzichtig werk van Bacot is in één onzer Nederlandfche Maandwerken, door een bckw.namc pen (zo ik mij niet bedrieg van den Eerw. A. v. d, B.) naar verdienften behandeld.

Sluiten