Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *4° X

zeiven bepaald, maar wel eerlijke oprechtheid in de Predikers, en zuiverheid in de belijdenis van den. Godsdienst gevorderd, die door het gezag van den Staat befchermd wordt. Den i aden Fehruarij van het Jaar 1780 gaf dc Hertog Carel van Wurtenberg eene Verordening aan zijne Superintendenten , om zich tegen de nieuwigheden der Opklaarers te verzetten , en de zuiVere geloofsleer te handhaaven, inzon„ derheid raakende de Godlijkaeid der Heilige Schrift^ de waarachtige Godheid van den Heere Jesus , zij„ ne genoegdoening tot rechtvaardiging des armen „ zondaars voor God, en de genadewerkingen van „ den Heiligen Geest." — In het Jaar 1786 wekte dc Koning van Engeland de bekwaamheid der Schrijveren op, door het belooven van vijf en twintig ponden Sterlings aan den geenen, die het Leerftuk van' Jesus waarachtige Godheid, naar de gronden der Proteftantfehe Kerk, ter beöordeeling van de Univerfitcit te Görtingen het best zou hebben verdeedigd ; hoewel de uitilag niet zeer beantwoordde ;ccn Tubinger Wijsgeer voldeedt wel meest, maar niet volkoomen, en de Opklaarers zongen triomf, befluitende van het onbeweezene tot het onbewijsbaare, en van het ongedaane tot het ondoenlijke (a). — Voor dit Jaar, Voor U,

mijn

„ niet toelaatcn, dat Gekken zich zeiven en dc. Boekvcrkoo„ pers, ten koste van den Godsdienst , verrijken ". Dezelfde grondbcginzelen heerfchen in dc Kcizerl. Koningl. Ordonn. op de Boek-ccnfuur van Josephus II, van i r Junii 178 r.'

(a) De Faculteit verklaarde zeeven en twintig Verhandelingen te hebben ontfangen, waar van flechts cénc middclniaatig was , en dc zes en twintig anderen , de één al minder dan de andere. De bestgekeurde was van den Heer J. F. Flat , Profesfor in de Philofophie te Tubingen , di ch ook deeze was niet genoeg uitgewerkt, naardien hij alleen het bewijs uit Joan. 1. en de Schepping uitwerkte en alfè andere bewijzen voorbijging: het niet zaamenhangende in de Leer der Sociniaanen werdt wel aangetoond, maar de

Ar-

Sluiten