Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>'(24I X

mijn Vaderland! cn voor U, mij des te waardiger Geboortegrond! was die Eer bewaard, om dj volleedige verdeediging van de godlijkc majeiteit mijns Verlosfers te hckrooncn, in den fcherpzinnigen Wijsgeer en godvruchtigen Godgeleerden, door wiens onder-» wijs voorheen mijne jeugd gevormd werdt, en wien de edelaartigheid zijner bedoeling nog meer x^erèert, dan het welverdiend goud, dat zijnen fchedel kroonde ([a). — Treffeiijker voorbeeld eener Staatkundige Verordening in deeze Eeuw, over zaaken van den Godsdienst, gaf men wel nergens, dan in de Keizerlijke vrije Rijks-ftad Ulm , waar de Regeering tegen de gevaarlijke nieuwigheden in den Godsdienst waakte, bij een zoo ernftig als godvruchtig Placaat van den i4den November 1787. ——■ Maar boven allen werdt het kwaad te keer gegaan, daar het heevigst woedde, te weeten in de Pruisnfche Staaten, door het bekend Religions • Edicl des teegenwoorjiigen Konings, van den o>ien julij 1788, waar, door, behoudens elks bijzondere vrijheid, ten fterkften gezorgd wordt tegen de afwijkingen der Leer in het Genootichap, waar toe men zegt te behooren, en voor de zuiverheid der Hoofdleer van den Christjijken Godsdienst;

Arrianerij. flechts ter loops behandeld: bchalven dat alles meer geleerd, dan voor het algemeen gefchikt was, wcshalven men ook die Verhandeling niet uit het Latijn vertaald heeft. Men kan in dc Journaalen , en in de Berichten aangaande de M. Hervormers, zien , hoe daar over gefchimpt is , en men uit het niet bekroonen tot het Onbewijsbaarc van het Leerftuk heeft beflooten , vooral in Ein fliegend bla't , die ausgabe de~ï bewetfes der Gottheit Christi betreffend. Francf. und Leipz. 1788.

Qa") Dezelfde Vraag, door, het Haags ch Genoot'fchap ter Verdeediging van den Chriji. Godsd. opgegeeven zijnde, is in de laatfte maand Sept de Gouden Eerprijs .tocgeweczen aan den Hooggel. Heer D. van de Wijnpersse, Hoogleeraar in de StarTekuhde en Wijsbegeerte te Leijden, voorheen mijnen hooggefchattcn Lee'rmeefter-,

Q

Sluiten