Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>■( 245 X

den der Geestlijkheid en der Schooien, getrouwe bewaarers der aanbetrouwde Waarheid, decdcn, wat zij konden. Reeds in het Jaar 1777 gaf dc Superintendent van Nas/au - Saarbruk en Ufingen een herdertijken en waarfchuwenden brief uit aan zijne Geestlijken, die door nog vier anderen, tot het Jaar 1785, gevolgd is, en waar van de derde, over de zucht tot hervormen,

eh

3. Dat aan de andere zijde, onder de fchriften ter verdeediging van het Edict, bijzondere Aandacht verdiend dé Bijdraage tot oplosftng der vraag , of aan de verfchillende Godsdienst-gezindten , volgens de rijkswetten, de openbaare Godsdienst mag vergund worden; door A. F« HüRLEEUSCll, Vorjiel. Brunsw. Luneb. Hofgerichts- en Kloofter-rac.ds-Jsfesfor , en Kloaficr-Confulent, Bronsw. 1787. Dit werk is voornamelijk ingericht tegen Campe, die het vergunnen van openbaare Godsdienstoeffem'ng telt onder de middelen, die men niet kent, ten minften niet gebruikt ter bevoordering van Indültrie cn bevolking. Voor het tegenwoordig plan verdient inzonderheid aandacht bet opgegeeven ontwerp der Duitfche Unie, om den Natuurlijken Godsdienst op alle Chriften Leerftoelcn in te voeren, waar in Bahkdt de hoofdrol hadt. pag. 17-47. Ook zïen wij daar, dat Frederik de Groote zelve geene verandering maakte in bet gewoone formulier der Collatien, waar in aan den Predikant gelast wordt'. ,, Dat Hij zijne aanvertrouwde Pfar„ kinderen en Tbehoorers het zuiver en zaligmaakend „ Woord Gods, zoo als dat in de Schriften der Prophee,, ten en Apoftelen geleerd, en in de vier hoofd-Sijm-, „ bolen der Confeslïe en derzelver Apologien herhaald ,, wordt, zalvoordraagen, en hen daaruit getrouw onderwijzén én leeren. op dat zij in waare en rechte keni, nis en vrceze Gods meer en meer Wasfen en toe-*

. ,, Deernen, enz

.Dat de géheclc Handelwijze van Fredertk.Willem beantwoordt aan het Charaéierifeerende van het huis varj Brandenburg. waar van verre de meefte Vorften de grootlté Voorftanders van den zuiveren Godsdienst geweest zijn waar over men vergelijke den Heer K. de Vogel, Neder*lands heil iri de huwelijken der Prtnfen en Vorften van Qran-, ge ènNasfau; Rwt. 1792, pag, 71-83,

Q 3

Sluiten