Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 246 ):C

en de vijfde, over de Opklaaring, vooral opmerklijk zijn: maar bijzonder kan naauwlijks iets bedaarder, ernftiger en euangelifcher wezen, dan het Programma van den ReElor en Raad der Mecklenburgfche Univerfitcit te Butzow, over den tegenwoordigen toeftand van den Godsdienst in de Euangelifche Kerk, in het jaar 1781 uitgegecven. Of wie kent de poogingen niet van den Brunswijkfchen Superintendent LuderWald , met wien het de Prediker Weland aldaar niets minder dan ééns is Pof van den Anhaltfcken Hofprediker en Superintendent de Marees, die tegen de Algemeene Duitfche Bibliotheek, en de nieuwe zoogenoemde wachters der Proteftantfehe Kerk, zoo billijk heeft geijverd? of den Reclor Baumeister, die, reeds in het Jaar 1778, dc jeugdige harten, aan de Godgeleerdheid toegewijd, tegen de Verleiding wapende (a) ? of, eindelijk, om niet meer te noemen , den nuttigen arbeid der Jener Journaliften, in hunne geleerde tijdingen, die zoo veel fpots van de nieuwe Beftrijders hebben doorgeftaan?

y.) En wat bijzondere Godgeleerden betreft: Veelen, het is waar, zijn gelijk de kinderen verlokt, en, als onbeballafte fcheepjes, door allerlei wind van kering omgevoerd: zommigen, met Ruben in de ftallingen , met Dan in zijne fchepen, en met Afer in zijne gefcheurde plaatzen weggedooken, zweegen uit lafjheid of onkunde, of vreesden voor den fpot der Neologen Anderen verbeeldden zich, dat het genoeg was de waarheid zuiver te leeren, zonder het Volk met de dwaalingen bekend te maaken, en eenigen onder ons geeven hun geen ongelijk-, maar zegt mij, belet ons Zwijgen het verfpreiden der dwaaling? heeft Christus

00 In een Stukje, genaamd: Een woord aan de geencn, '4ii zich aan de Godgeleerdheid wtrgetvttt, te Gtdlitz 1778.

Sluiten