Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X X

stus de vervalleners der Wet, — en hebben zijne Jongeren de valfche Apoftelen niet in het aangezicht weêrfprooken? of eischt Paulus in den Leeraar niet beide te vermaanen door de gezonde leer en de teegenfpreekeren te wederleggen (a).? Nog anderen fpraken en fchreeven, maar of niets beduidend, of doldriftig p terwijl eenigen, die bondige taal voerden, in plaats van wederlegging, befchimpt wierden (6). Dit ailes echter heeft de moedige Vrienden der Waarheid nlce afgefchrikt:

In welk een beminlijk licht is niet, reeds voor Jaaren, het Chriftendom, de leer der Verzoening, en de inwendige kracht van eenen godlijken Heiland en godlijken Geest, gefield door den godvruchtigen Herveij, Buttler, Jerusalem in zijne vroegere fchriften , Schubsrt , Jacobi , en vooral een Gellert etl Haller ? Silberschlag heeft den Zondvloed, enMièhaëlis de godlijke wijsheid van Moses wetten tegen

allo

00 Geeflig,; en ter fneede, zegt de Profesfor Lorenz te Straatsburg: „ als 'er reeds brand is) roept men niet enkel: ^ bewaar uw licht, maar men roept: brand, en wijst de ,„ plaats waar ". Dikwils maakt men een zeer kwalijk gebruik van Gamaliëls raad: als het uit de menfchen is zal het wel verbrooken worden; of dat een wijze les, eene hartelijke meening, of eene gefleepene llaatkunde was,' wil ik'niet beilisfen ; maar dit weet ik wel,-dat dit ons niet werkloos maaken moet.. Wat verbrooken wordt,; dat wordt door middelen verbrooken: anders vervallen wij tot een Turksch Noodlot, alles flaat gewis onder de Voorzienigheid, maar dttontflaat ons niet van de gefchiktc middelen te gebruiken, om het kwaad tegen te gaan en den voortgang der fehadelijke dingen te verhinderen, zoo veel in Ons is.

O) Zoo ging het den Superintendent Teller te Zeits i Hij fchreef een rechtzinnig Woordenboek tegen het Sociniaanfche van zijnen Broeder te Berlijn, — en, men noem-» de hem een armhartigen Schrijver om dat hij rechtzinnig was , en een Menfchenhaater, om lat hij zijnen Broeder (zonder kern echter.te noemen) tegenfprak,

Q 4

Sluiten