Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle beftrijding- verdecdigd, en, zoo ftcrk is de kracht der waarheid , dat Montesquieu zelve ( offchoon hij, geen ander Chriftendom kende, dan in de hiërarchij van Romen, en meende, dat het niet gefchikt was, om hutten Europa te worden uitgebreid) erkent , dat wij aan dien Godsdienst zachte wetten in den vrede , en een zoort van menfchiijkheid' in het oorlog te danken hebben, die het menschdom, buiten dien Godsdienst, nimmer-zou bereikt hebben. En waar zou ik eindigen, zo ik U alle de naamen noemen moest der Helden die met ons ftrijden voor het geloof des Euangeliums? Lorentz van Straasburg; Hegelmaier van Tubingen; Dietelmaier van Altorf; Göze van Hamburg; Mangelsdorf van Löbnitz, en veele anderen, zijn nog eene Eer van Christus, en hebben hunne zielen overgegeeven voor zijnen gezeegenden naam Ca). Koppen heeft over de Euangelie-bediening, en Horrer over de Opklaaring veel goeds ge-

fchree-

O) Ik zou hier moeten .bijvoegen het werk van Ch rist. Fred. Engelman, Preek te Lampusdorf, genaamd: zou het don geen 'fchadelijken invloed op het beoeffenend Gkriji'endom hebben, als men de Godheid van Chrijlus 'loochent? gedrukt te' Glogau, 1784. — Daar' is heel veel goeds in ten aanzien van den invloed, dien deeze Leer heeft op de liefde Gods, de dankbaarheid aan, het vertrouwen op, ch de aanbidding van den Verlosfer; maar, het geen mij 'er toch niet ftcrk ftj bevalt, is, dat hij zoo veel in den Modetoon fpreekt van de domheid der Jooden boven dc Grieken en Romeinen (maar wijten de grootftp Wijsgeeren deezer laatfteri wel zoo vecl' van God en zijne eigenfehappen als een gemeen Jood ?) zijn betoog, dat daarom meer Heidenen dan fooden het Euangelie aannaamen, is niet voldoende; de reden daar van lag in geheel iets anders: de Heidenen hadden eigenlijk geen Gbdsdienflig zamenftel, alles was een zamcngelapt werk van ovcrleeveringen en verdichtzelen, dat fpoedig verviel, daar de Jooden in tegendeel' ccn Godsdienst hadden van ongetwijfeld Goddelijk herkoomen, en daarom minder tot verandering te bewecgen waren. Onder de verdienftelijkfte werken is eene allergceiligfte, en lang na niet in den dagelijkfchen trant gefchreeven Satijre, die doel treft, onder den tijtel: Fragment der

ge-

Sluiten