Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 25° X

yere Leer en waare Godzaligheid, te Augsbürg, reedö opgericht in het Jaar 1775, en op eenen vatten voet: gebragt 1784 (a). — In Schotland beftaat een Genootfchap , Ter voortplanting der kennis in de hooge tanden van Schotland en in de Eilanden, dat, in het Taar 1700, met verlof van Koningin Anna, opgericht weïdt, en zich inzonderheid op de wederlegging van de Atheïfterij, het Heidendom, en de Roomfche Zendelingen, bevlijtigt. Maar boven allen munten hier onze JSngeJ/efteGeloofs-genooten uit, en bijzonder die der Epifcopale Kerk: niet alleen door het Genootfchap, Ter bevoordering van Chriftlijke kennis, te London, maar vooral door het beroemd Genootfchap Ter voortplanting van het Euangelie. Deeze inrichting heeft den eerlten grond in een voorftel van het Parlement in het jaar 1649, waarop Carel II. reeds een zoort van Genootfchap vergaderde i66t) dat allengskens aanwies, en met privilegiën bevoorrecht is door Willem III. van Okange , in het Jaar J7oi Aan dit Genootfchap befprak, in het Jaar 85 der voorige Eeuw, de Ridder Jenkens een Jaarlijks inkoomen, bij Teftament, voor de uitbreiding van het Euangelie in uitheemfche Geweiten , het geen de Ridder Boijle , in het Jaar 91, met nog 300 pond Sterling voor de Zendelingen, en 100 ponden voor het onderwijs der arme Indianen , vermeerderde: doch inzonderheid trekt onze aandacht het Codicil v»n den laatstgemelden Ridder, waar bij een Jaarlijks honorarium van vijftig-vond Sterlings befprooken is tot het . doen van acht Leerredenen, om den Chnitlyken Godsdienst te verdeedigen tegen de Ongeloovigen. Ingevolge hier van gelchieden eiken Eerften Maandag, van de Maanden September tot April, des morgens v ten

CO Ibid. T. 79- S. 7^9-799.

Sluiten