Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x 25i n

ten elf üuren, te Lendon in Cheapjlde, in de Bowchurch of Sf. Man/ Ze bow, Leerredenen tegen de Deïften en Naturaliften, en andere beftrijders van het Chriftendom (a). Waar door eindelijk, in het Jaar 1719, de godvrucht opgewekt werdt van Ladij Mojjer, om, op denzelfden voet, zoortgelijke Leerredenen te heitellen in de Cathcdrale Kerk van St. Paul, om de Leer van Jesus Godheid te verdeedigen tegen de Arrianen en Socinianen; waar bij de Bisfchop Warburton nog eene ftichting, in de Capel van Lincolns - inn gevoegd heeft, om de waarheid van den Christlijken Godsdienst te bewijzen uit de oude prophetien (t).

Onder de rechtzinnigfte Presbyterianen bleef ook de Waarheid niet zonder verdeediging: Vafle Injiituten en' Jlandhoudende Genootschappen zijn niet zoo mooglijk bij lulden , die geene vafte belijdenis hebben, en door geene formulieren van Ee'nigheid verbonden zijn; dan onder hen heerscht de gewoonte, dat zommige vrienden der Waarheid zich, voor eenigen tijd, verbinden bij openlijke infehrijving, om door den eenen of anderen Leeraar, die in achting is, over zoodanig onderwerp, als men kiest, in de aanzienlijkfte Meetings (of Disfenters -Kerken) te laaten preediken (c\ Het zelfde middel, waar van zich anderen, en inzonderheid de bekende Forster , bediend hebben , om de Verborgenheden yan het Chriftendom te beftrijden (d).

Zoo

(«) Men zie Derham, Godgel. Natuuri. Opdr. in Kot. en Wendeborn , Staat van Groot Britt. T. 2. p. 199. (b) Men zie Mosiieim, Kef kek Eist. T. 10. p. Ó5. en

wendeborn, L. C pag. 207.

00 Wendeborn, L. C. T. 3. p. 211.

00 In de Brieven van Alberti krijgen wij aan deczen geleerden, maar zonderlingen Jacob Forstèr kennis. Eigenlijk was Hij een Doopsgezind Leeraar te London, maar, wanneer hij lust hadt, maakte hij aan eem'ge Vrienden bekend, dat hij over zeeker onderwerp eenige Leerredenen doen zoude.

Sluiten