Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X >5> X

Zoo blijft fle Almagtige waaken over zijn Erfdeel\ Zoo zijn alom op Zions muuren nog Wachters , die gelijk zijn aan dien Wachter in den last der rvoeflijne aan dc Zee ; zeer naauw opmerkende met grocte opmerking , fiaande op den wacht-tooren, geduuriglijk bij dag, en zich op hunne hoede zettende gantjche nachten, aanzeggende wat zij zien : Wachters van Ephraïm, die mei mijnen God, en, als Juda, met de Heiligen getrouw zijn (a).

g.) Maar zou bier ook ds Uitlander mijn Vaderland,of de Vreemdeling den Godsdienftigen Batavier befchaamen? Daar de openlijke voortgang der valfche Verlichting (althands in het Kerkgenootfchap, dat door den Staat befchermd wordt) hier minder is dan in andere I nnden, is het ook niet vreemd , dat 'er tij Ons nog geene zulke verordeningen zijn, als wij elders vinden. 'sLands hooge Overheid, leunende op haaren Bijbel, terwijl zij Hoed en Speer bewaart, toonde voorheen door haare Placaaten , hoe zeer het verfpreidén van Sociniaanfchc én Godsdienst hoonendé

Schrif-

de. Die dan jjenèegenheid hadden , om dezelve te hooren . reekenden daar op voor Eén of meerder Guinies in, en maak-: ten, voor dien tijd, zijne Gemeente uit en gingen bij Hem ten Avondmaal.

Onder anderen zijn 'er van Hem Leerreedenen over gewigtige waarheden van den Chriftel. Godsd. die ook, in het Hoogd. vertaald, en niet eene Voorreden van Sack zijn uitgegceven: In dezelve, T. i. Leerr. 7. beweert hij over Veut. 29: 29, dat 'er in het Chriftendom geheel geene Verborgenheden zijn, en heeft den Grondregel: Waar de Verhorgenheid begint, daar houdt de Godsdienst op. De man behieldt te veel van het Chriftendom, om hem' een ongeloovigen te noemen, maar hoe zeer Neologisch zommigen zijner gevoelens waren^ blijkt uit het gezegde. Men vergelijke over hem J. S. Bohn, Pred. te St. Andnes en Mauria tius cn Asjesjor te Erffurt, vertaald door den Eerw. L. G. Cordes De Godsdienst, T. 2. Vert. 100. p, 378.

00 ai; 6-8. Mof. 9: 8.-Uoj. 12: 1.

Sluiten