Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 253 X

Schriften ftrijdig is met de echt-Bataaffche Vrijheid, die de paaien van Orde en Billijkheid niet mag ovcrfchreeden ; Het hoog Gerichtshof bewees niet zelden den eerbied voor God, en den afkeer van zoortgelijke fchriften, door de vlammen des Gerichts; en Neêrlands Stadhouders vergaten nooit de fpreuk van Vader Willem, dat dit Gemeenebest, zonder den gezuiverden Godsdienst, niet lang beftaan kan. De godvrucht van 'sLands Staaten , de geneegen medewerking van Oranje, en de godsdienftigheid der Steedelijke Regenten, laaten ons geen twijfel over , of, bij de toeneeming van dwaalingen, zoo fchadelijk voor Ziel en Maatfchappij, zullen wij ook Asa's vinden , volkoomen met denHeere, alle hunne dagen (a), Josaphat's, die de Leviten gebieden: Doet uw werk, in de vreeze des Heeren, met getrouwheid en met een volkoomen hart(b): en Hiskiassen, die beveelen: Heiligt U zeiven en het huis des Heeren, en brengt de onreinheid uit van het heiligdom (<;). Intusfchen bewaaren onze Priefters het huis van den God der Vaderen, en onze Timotheussen het pand, hun toevertrouwd; terwijl de waakzaamheid onzer Kerkvergaderingen de wrevel en fpot, maar te gelijk de teugel is van allen, die Verderflijke Leer bedektlijk poogen in te voeren.

Maar vooral, met welk een vreugd noem ik bies twee der voornaamfte plaatzen in mijn Vaderland, — de eene, waar ik gebooren ben, — de andere, waar ik het Euangelie verkondig, — de Eerste in deeze zaak! ' • ' ;

Toen het verleidend werk van Priestleij, in het Jaar 1784, in onze taal, uitkwam, verbonden zich bp het Sijnode, te Dordrecht in het volgend Jaar ge-

• ' hou-

O) 1 Kon. 15: 14. (&) 2 Chren. IQ; 9. (V) 2 Chron. 29: 5.

Sluiten