Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 254 X

houden, op aanleiding eener voorflag door de Clasiis van Gorinchem, allereerst Vijf onzer voornaamfte Kerkleeraaren (a) tot de oprichting van een Genootfchap ter verdeediging der voornaamfte waarheden van den Chrisllijken Godsdienst tegen deszelfs hedendaagfche beftrijders; waar uic niet alleen eerst de wederlegging van Priestleij, in zoo verre hij het Proteftantfehe Leerftelzel beftreedt, gebooren is (6), maar waaruit ook het roemvol Godgeleerd Genootfchap in 's Graavenhaage ontftond:, dat zijn eerfte Programma uitgaf in het Jaar 178Ó; door de Vaderlandfche Sijnodcn met lof goedgekeurd; door het hooggezag van den Staat, den soften junij 1787, bekrachtigd; op zijne Vergaderingen door de tegenwoordigheid van onzen door geliefden Erfftadhouder, en in het Jaar 1791 ook door die van den Doorluehtigen Erfprins , verluifterd, en eindelijk door de medewerking en het Lidmaarfchap der Eerften van den Staat, der beroemdfte Hoogleeraars en Kerklijken en van veele kundige Vrienden der Waarheid en Godvrucht, verfterkt, en tot de afgeleegenfte oorden van Europa, in Africa zelfs, met roem bekend. Jammer alleen, dat deszelfs fchoonc werken bij veelen, die met eene oppervlakkige Godsdienst-kennis te vrede zijn, niet algemeener geleezen, en nog minder tot het rechte doel gebruikt worden ;

O) De wel eerwaardige Heeren J. Heringa, Pred. in 'sHage, A. van Assendelft, te Leiden, M. Rummerink, te Dordrecht, J. Kneppelhout, te Gorinchem, en D. A. Reguleth toen te Haarlem en nu in 'sHage. — Onze God gedenke hunner hier in ten goede, en delge hunne weldadigheden niet uit, die zij aan het huis onzes Gods, en aan zijne Wachten , gedaan hebben?

(b~) Door de Hoog en Weleerw. Heeren A. Vei.ingius, Profesfor te Bergen op Zoom, Profesfor Segaar, te Utrecht, C. Gavel, Pred. te Goedereede, en W. Janssen, Pred. te Palsdorf op de Gogfche Heide.

Sluiten