Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>•( *S5 X

den; waar toe de partijdige Recenfeer-kunst, die men de Duitfchers heeft afgezien, niet weinig toebrengt.

En Gij ook, mijn geliefd Rotterdam! Gij, zoq beroemd door uwe Godsdienst-liefde en Burgertrouw, Gij fpant, ook hier in, de Kroon van alle de Vaderlandfche Steden! Wattegen het Ongeloof Boijle deedt in London, dat deedt in U Sinserff; — en wat Ladij Moijer deedt voor de eer van Jesus en de grondleer van het Euangelie, dat doen onder U de Genootfchaplijk Verbondenen , wier godvruchtig plan Ik op heden begin te volvoeren, aan wiens ijver (cn gaf God! dat mijne krachten 'er aan beantwoorden!) zij de verdeediging der troostrijkfte waarheden van den beften Godsdienst hebben tocbetrouwd. „ Och Hee„ re! God mijnes Vaders! laat uw licht en uwe vol„ maaktheid mij, als uwen Gunstgenoot, geleiden, „ om Jacob uwe rechten te leeren, en Israël uwe „wet! Zeegen, Heere! mijn vermoogen, en laat ü „ het werk mijner handen wel bevallen! de vrijmoc-

dige Geest onderfteune mij, zo zal ik de overtre„ ders uwe wegen leeren, en de zondaars zullen zich „ tot U bekeeren !" —-

E.

Zoo koomen wij eindelijk tot de laatfte Vraag: Op wat wijze worden de hedendaagfche Bettrijders „van den Godsdienst gelukkigst beftreden? en wat „ voet dienen Wij in het vervolg te houden, bij de

„ uitvoering van ons Plan?" ■

Wanneer ik van beftrijden fpreek, en niet in het algemeen van teegengaan, begrijpt Gij ligtlijk, dat ik hier geen onderzoek doe op de befte middelen, waar door het hoog Gezag den Stroom der Volksverleiding tot ongodsdienftigheid, zeedeloosheid en onörde, bijzon-

Sluiten