Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

)!.( 257 )•(

bereiding bëdorven zijn. Het Ei-wit is te laf, en het Peke!-zout te ziltig. Vrij van perfoneele haatlijkheid, van vi-terij op kleinigheden, van laage taal, van manke redeneeringen en van meefterachtigen toon, zou. dit één der allergefchiktfte middelen zijn; alleen , dat het aan den éénen kant zoo bondig, en aan den anderen zoo geeflig en fmaakvol zij, dat het algemeen ge*, leezen worde!

In de beltrijding der dwaaling, het zij op den Leerftocl, het zij in Schrift, volge men de Beftrijders zookort op de hielen, dat het hun niet mooglijk zij de menfchen te misleiden.

«.) In de waarheden van het, op den Bijbel gegrond , Sijftheem, toone men het onderfcheid tusfchent Inquifitie - befluiten , die de confcientien aan boeijen leggen, en tusfchen de Geloofsbelijdenisfen en Leerregels, die, terwijl zij elk vrijheid laaten om uit ons uit te gaan, de ééndragt, de orde en de zuiverheid bewaaren in de Kerk - genootfchappen, die dezelve belijden: — men onderfcheide zorgvuldig de hoofdwaarheden van den Godsdienst en de bijzondere verklaaringen en meeningen der Godgeleerden in dingen van minder gewigt: — men onthoude zich van het raazen over twistvraagen en allen haatlijken Broedertwist; men fchelde geenen Broeder, geenen Verëerer van den godlijken Heiland , bij onwettige confequentie; men noeme iemand geen Naturalist, om dat hij Zedekunde predikt; geen Remonftrant, Om dat hij voorzigtig over de Prasdeftinatie handelt; geen Bekkeriaan, om dat hij de Bijgeloovigheid van het gemeen beftrijdt; geen Rationalist, om dat hij betoogt; geen Labadist, om dat hij bevindelijk fpreekt; geen Sodniaan, om »Spstrtf en v'etfWifi geen Roomschgezinden, om dat hij leert goede werken voor te ftaan; men befchuldige geen Lutherfchen van den domften R ftrijd

Sluiten