Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 2öo X

leide ons geene Verkeerdheid in 't masker van de Deugd! nooit noerrie men het Menfchenliefde, als men de kv aade kan verdraagen; nooit loflijke Verdraagzaamheid, als men de Grondwaarheden onverdeedigd laat beltrijden; of Zachtmoedigheid. wanneer men gedoogt, dat een godlijk Verlosfer, zijn randzoeneerend Dloed , de hoogere genadewerking ter verbeetering van het diep bedorven hart, en de e'e'nige troostgrond in leeven en in nerven aan den armen zondaar wordt ontnoomen: — nooit noeme men het Ongeloof Vernuft, en de Godvrucht, uit geloof geboren , Dweeperij: — men befchouwe den Godsdienst als geene losfe afgebrooken ftukken, maar als een fchoon geheel , een wel-gelfchakelde keeten, en toone het verband , waar in de e'e'ne waarheid tot de andere ftaat(a): Men telle nimmer, maar weege altoos de 'Bewijzen, die men aanvoert, en wagte zich vooral van Texten te gebruiken, die, naar eene gezonde uitlegkunde behandeld, geheel iets anders zeggen, dan het geen men uit dezelve bewijzen wil; een misdag , zoo algemeen als oud, en waar over de eerfté Hervormers, zoo wel Calvin als Luther , reeds geklaagd hebben (Z>): Vooral, men leere de waarheden

de Eertijtels bij één verzameld, die Luther van zijn kant aan Calvinus heeft gegeeven. — Broeders ! spreekt niet kwalijk van malkanderen ! Jac. 4: ii.

(d) Men vergelijke van Alphen, Mengelingen in Pro/a en Poëzij. T i„ p. 122—128'.

• (Jf) Calvinus Opp. T. 3. part. 2. p. 40, en Luther. Epijt. T. 1. p. 149. De laatstgemelde noemde Anaxagorifche Godgeleerden de geenen, die of uit onkunde, of uit belieft .Zucht, alle waarheden en alle leeringen en 'beftiiuringen Uit alle Texten haaien kunnen, zonder op Verband of Oogmerk te letten; te weeten: de wijsgeer Anaxagoras hadt een Leerftelzel, dat hij O>oii>fte>i«, Algemeene verspreiding der deelen noemde, zoo dat in alle lichaamen allerlei deelen van andere lichaamen , onder één vermengd waren, en dat niets uit éénvouwige, éénzoortige

deo-

Sluiten