Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den befchouwen, niet als befpiegelingen en twistappels der geleerdheid, maar als invloed hebbende op <de beelding onzer harten, de heiligheid des leevens en ons waar geluk: men toone, wat dc Leer der Driee'énheid. doet voor ons vertrouwen, de Godheid des Heilands voor onze zeekerheid, zijne Verzoening voor onzen troost, en zijne Genadewerkingen voor onze bemoediging: men toone het ongenoegzaame van bloot berouw, het onzeekere van vergeeving buiten openbaaring, het onmooglijke van verbeetering zonder hooger invloed, en het troostlooze van zonder Christus in de weereld te zijn. En zulk eene Godsdienst-verdeediging is, in het midlijke, de e'e'nige weg om de harten der Difcipelen te verfterken, en oprecht te doen erkennen , wij hebben geloofd en bekend, dat gij zijt de Christus, de Zoon des gezeegenden Gods.

/3.) In het uitlegkundige laate men zich door geen Schijn bedriegen. Nooit befchuldige men een Broeder van Ketterij om het verfchil der-Uitlegging in bijzondere Texten, maar teevens zie men toe, dat, onder het voorgeeven van Exegetifche vrijheid, ons niet het e'e'ne bewijs na het andere ontnoomen wordt, en eindelijk de Waarheid zelve: — men maake van dc zoo aangenaame en nuttige Bijbelftudie een gezet werk,

en ftelle nooit Gemak boven Pligt en Nut: men

verdeden zaniengefteld was. Aristoteles. zegt 'er van: p««

sr«» h Ttetnt ittp.i%Sat, ê)in irat ck ü-«vtos tapa* yine/tent. Zij zeiden, dat alles in alles vermengd was, om dat zij zagen, dat, uit alles, alles wordt. Als Plato iets verwards, cn dat niets ftondt op de plaats, daar het ftaan moest, wilde uitdrukken , dan noemde hij het to iS A'iet%ciyip#, Het Jlelzel van Anaxagoras , in Phacdone, p. 54 en elders. Dus is Anaxagorifche Theologie, in den ftijl van Luther, als men, van alles, alles maaken kan, en niet zijne leeringen üjt den Text afleidt, maar den Text verklaart naar. dc Leeringen, die men voor heeft te zeggen.

R 3

Sluiten