Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *6ï X

verdeedige, op eene voorzichtige en oordeelkundige wijze, den Canon der gewijde fchriften, men doé haare fchoonheid, haare verheevenheid, haare godlijkheid, gevoelen, en leere dezelve als den grootften zegen voor het menschdom te befchouwen; haare waarheden in derzelver reedelijkheid, de heilörde in haare betaamenlijkheid en de zedekunde in haare fchoonheid: — men betooge op folide gronden de Valsheid van de Uitlegging der Neologen , en bevüjtige zich de kennis der taaien, der oudheden, en der gevoelens van Jood en Heiden, en laate zich door geen fchijn van geleerdheid verblinden: — men maake veribandig gebruik van gezonde wijsbegeerte, zonder de fpitsvondigheid der Sophiften, en van eene zuivere Theologie, zonder de doornen der Scholaftiken; doch telle onder de laatfte geene goede definitien, nuttige' diflinclien en onontbeerlijke Terminologie, die men behoorlijk verklaaren moet; en op die wijze zal men gemaklijk den Onvaften ontleeren de fchriften te verdraaijen, tot hun eigen, en anderer verderf.

y.) Zal men echter met vrucht de bedriegerij; der Beftrijders van de waarheid tegengaan , dan behoort men hen vooral te ontmaskeren, daar zij de Gefchiedenis der Kerklijke' Oudheid opzetlijk vervalfchen, cn de hoofdleer van het Chriftendom doen voorkoomen als Verbafteringen der laatere tijden, waar van de Vaders der eerfte Eeuwen of niets geweeten, of tert minften niets met zeekerheid geleerd hebben. Men oeffene zich derhalven vüj.tig in de Kerklijke Gefchiedenis, vooral der eerfte Eeuwen, die het Concilie van Hiceen zijn voorafgegaan, en men toone, ter hunner befchaaming, dat over het gezag der Heilige Schrift,, de leer der Drieéénheid, en bijzonder der waare Godheid van Jesus Christus , het menschlijk bederf, de firaf der zonde, de leer der Verzoening, de rechtvaardiging des zondaars, het geloof, de werking van den

Hei-

Sluiten