Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Öplettenhetd, natuurlijke hoogmoed van het xoiidig en tegen vrije genade vijandig hart, of een blind ver-

trou-

ecnzeglijk beweezen door Pfeiffer, tft Disf. de fumma tf aeterna Chrijli Deitate, p. 42. Lip/- 1?cq, en Bullus Opp. T. 1. SeO. 1 & 4. Lond. 1702. De geleerde Scipio Maffeij beeft in zijn Mufeum Veroncn/e, p 179, eeiie In/criptie opgegeeven, van deezcn inhoud: In hoe fancto & religiofo loco pofita ejl LiciJSJlA , honefta Jemina, omni laude beata , & Deo Christo devota, bijgebragt door Prof. Segaar tegen Priestleij , pag. 2, — Dat Berijllus, die eerst een medeftander was van Samosatenus reeds door Origenes weder tot het geloof der Drie-éénheid bekeerd is, verhaalt Eusebiüs, L. 0. C 32

\ ) 'Over 's Menfchen diep bederf fchreeven wederom : Tustinus Mart. Ep. ad Ren. p. 390. „ Wij zijn enkel „ vleesch, en daar woont in ons niets goeds: wij moeten * een Medicijnmeefter zoeken". ^ . .

Quaeft. & Re/p. ad Orthod. p. 411. ,, De dood , 1*in „ tfe weereld gekoomen door de ongehoorzaamheid des .. menfchen ". _ ' _ j

Irenaeus, Adv. Haer. L. 3. C. 20. „ Dc Zoon van God „ is mensch geworden, op dat het geene Wij_iniAdam verboren hebben, namenlijk, het zijn naar Gods beeld \, en gelijkenis, wij dat in Christus wederom bekoomen

" Ibid^L. 4. C i<5. „ Wij hebben in den eerften Adam „ God beleedigd, niet doende naar zijn gebod, maar zijn „ in den tweeden met hem verzoend, gehoorzaam ge' worden zijnde tot den dood". Basilius, DeBapt.p. 582. „Die de vergeevmg der zonden nog niet heeft ontfangen door Christus .bloed, en " nog met de inkleevende zonde bevangen is, kan God ,, niet dienen". _„ , .

Origenes, contra Celfum, L. 7- ƒ>• 350. „ Elk mensch s gettorven en uit het Paradijs geworpen in Adam, en de gantfche weereld vervloekt door de daaden van A" dam, en door die van hun, die in hem geftorven

" Met één woord, dat de Erfzonde zoo weinig een verzinzel zij van Augustinus als Jesus Godheid van athanasius, zie men bij G. J. Vossius, Bifi. Pelag. Opp. T <6. Whitbij heeft wel veele plaatzen uit de Oudvaders te-

Sluiten