Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X'27* X

zelve te doen fpreeken, en hen te overtuigen, dat alle menschlijk plan van Godsdienst, elke weg van

be-

weg van verzoening, voor zijne Difcipelen niet klaarder heeft uitgedrukt. . 60 Over Vóorveror dineering, rechtvaardiging, gelooj,

Doop, en de werking van den H. Geest. a) De Leer der Praedefiinatie, voor de tijden van Augus'tinus min oplettend behandeld, en, zoo als zij onder ons geleerd wordt, dikwils gelafterd, om dat men ze kwalijk verftaat, of verdraait, heeft niets onredelijks. Ut wat is Gode betaamlijker, dan eene voorfchikkmg over het eeuwig lot van gevallen zondaaren ? eene verkiezing tor Genade en deugd zonder voorwaarde, en tot zalighei.1 onder Voorwaarde van het ingewerkt geloof en heiligmaaking' en eene verdoemenis, waar van de oirzaak met-de verwerping maar de zonde is? — Zoo leerde reeds Iertullianus, omtrend het Jaar 200, Opp. T i. f. 3oi„ Verkiezing en verwerping gaan altijd zaamen, want . die uit meerdere éénen aanneemt, heeft hem, dien bij „ niet aanneemt, veracht". Deeze is juist de Leer dei Nederlandfche Geloofsbelijdenis, Art. 16; en der^ pale Engelfche Kerk, Art. 17. " &hBk*VSc MM3.Kf' Aartsbisfchop van Mentz, die Anno 847 fterf, en Joaivnes Erigena, van zijnen Landaart Scotus bijgenoemd Cdie met zoo veel lofs Paschasius Radbertus , Abt van Corbaii, in Anno 865 geftorven, over de Transfubftantiatie beftreedt O wederfpraaken ook de Praedeftinatie , welk Huk verdeedigd werdt door Fulgentius Gottschalk, een Monnik van Orbais, die Anno 870 fterf, door Arnula, den Bisfchop van Rheims, en zijnen opvolger Rvmgivs , den Abt Lupus van Ferrieres, die nog leefde Anno »6i , door de geheele Kerk van Lions, bi jzonder den Diacon *lorus, omtrend Anno 837, wien de Kerk van X^wverkoozcn ■ hadt, om het boek van Erigena tegen de Praedefnnauc te wederleggen, 'twelk hij ook deedt (men leeze de Btb. Patr. T.15, p. 62, 84, 61O gelijk ook door het Concrlie van Falence,' Anno 855 gehouden, (Concil. i. ». fi. 133.) Men zie verder Vossius, Hifi. Pelag. L. 7- ul . üsserius Disfert. de Godefchalco.

bO Over de Rechtvaardiging zonder verdienfien, zcgc • .Polijcarpus, Epifi. 1. ad Phil. „ Gij, die ggooftJ**. „ heugt U met eene onuitfpreeklijke en heerlijke vreugde.

Sluiten