Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2-73 ):(

behoudenis, door het Vernuft bedagt, 'en door ong-s Eigenheid gekoozen, zonder Godlijk aangebragt randzoen

w weetende, dat gij God aangenaam zijt, niet uit de we-~ ken,'maar naar den wille Gods, door Jesus Ch.u-

„ STUS".

Clemens van Romen, Ep. I ad Cor. § 32. „ Alzoo wij, „ geroepen zijnde door zijnen wil in Christus Jesus , ,, worden niet gerechtvaardigd door ons zeiven, hoclr door „ onze eigen Wijsheid of kennis, of godvrucht, of wer„ ken, die wij gedaan hebben in de heiligheid des harten, „ maar door dat geloof, door welk de almagtigc Go:i gc„ rechtvaardig.! heeft allen , die ooit gerechtvaardigd zijn ".

Ambrosius , die Bisfchop van Milanen was , omtrend Anno 376. de vita beata, L. 1. C, 28. „ Ik heb niets, waar „ op ik roemen kan, daarom zal ik alleen in Christus „ roemen: ik zal niet roemen om dat ik rechtvaardig beu, „ maar om dat ik verlost ben, niet dat ik zonder zonden „ ben, maar dat mij mijne zonden vergeovcn zijn, niet „ om dat ik aan een ander, of een ander aan mij, nuttig „ was, maar om dat Christus mijn Voorfpraak bij den „ Vader is, cn zijn bloed voor mij is uitgeftort "-.

c. ) Over het geloof leezen wij bij:

Basilius , in Reg. brev. „ De ziel, gewenteld in de zon„ de, moet tot God koomen, vafteliik geloovende, dat de „ reiniging van haare zonden' is gefchied door het 'Moed „ van Christus, in dc veelheid der ontfermingen Gods ".

Chrijsosthomus, die Anno 397 Bisfchop werdt vmConjlantinopolen, Homil. 2. in Ram. I. „ Gij zult door zweeten „ noch arbeiden de zaligheid verkrijgen , maar door het „ godlijk gefchenk, dat van boven is".

Primasius , Bisfchop van Airumeten in de Ptovintle van Bijzacene, omtrend Anno 556 (wiens werken men vindt Bihl. Patr. T. 10. p. 143) fchreef over Ram. 3. „ Het ge„ loof wordt door eene verborgen inwerking Gods, door „ de gifte der genade, ingellort; het wordt door geen ;ir„ beid der menfchen, noch werk- der wet verkreegen , want het is door de gaave Gods dat wij gelooven". Men vergeete niet over het denkbeeld der Ouden van 'net geloof te vergelijken den Hoogecrw. Bonnet, Leerred. T. 3 p- 260. N

d. ) De Leer des Doops verklaaren Purgold en Priestleij , p. 85, door „ tc doopen in den Godsdienst die van „ den Vader, door middel van Jesus is bekend gemaakt,

S en

Sluiten