Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2?5 X

behoeften en ellende der zondige zooncn van het ftof: zoo zeeker, als alle Verlichting, die de banden Gods verfcheurt, van de gevaarlijkftc gevolgen is voor de zeeden, den bloei, de veiligheid en innerlijke rust van alle de Maatfchappijen en Landen (a).

Alle goede gaaven en volmaakte giften zijn van den Vader der lichten, en zeedelijke middelen vermoogen niets, zonder de hartbewerking door den Geest des geioofs: Echter heeft God ons, — niet zich zelvent — aan dc middelen gebonden, en wij hebben geene beloften dan in den weg van pligt. Vuurig bidden

Ik beken, dat niet Elk in ftaat is om dc Ncologcn , in dit Vak, te beantwoorden, maar Leeraars cn Taalkundigen moeten zich de nuttige moeite niet onttrekken, om de bronnen zelve te raadpleegen , en van den arbeid der groote mannen gebruik te maaken, die dit veld bearbeid hebben. Echter is ook de Nederduitfche Leezer hier niet zonder handleiding: Veel goeds omtrend de oude kerkleer is 'er te leeren uit een fchoon huisboek in het Engelsch, genoemd De grondlegging der Chriften Kerk, beneevens haare geftehiheid en lotgevallen geduurende de eerfte Eeuw, in eenige bijzonderheden overwoogen door Johan Newton, Predikant te Bondon, het geen in onze taal door M. van Werkhoven overgezet, en met een Voorreden van den Heer C. Brem , Ouderling der Schotfche Gemeente in deeze Stad, is uitgegceven, Anno 1785. Een boek. allergefchiktst, om te overreeden. dat de aangenoomen Leer onzer Kerk volmaakt dezelfde is met dc Apoitolifche Leer der eerfte Chrillenheid.

(V) Cicero fchreef reeds, de Nat. Deor. L. 1. dat waar God niet geëerd wordt, ook de eerbaarheid geen pligt meer is, cn de wanorde en verwarring hcerscht, dc trouw, de liefde, de eerlijkheid balling is, en de gerechtigheid niet beftaan-kan. Men leeze vooral § 3 en 4. Zelfs erkent j. ƒ. Rousseau, Oeuvres diverfes T, 2. p. 149. Ed. Amft. 1761. Je rtentends point, qu'on puisfe être vertueux fans Religion ; j'eus longtems. cette opinion trompeufe, dont je fuis trop desabufé. Men vergelijke Prof. Barkeij, Betoog, dat de Godsdienst de ziel van den ftaat zij, en den beroemden Franfchen Ex-Minifter Necker , in zijne fchoone Verhandelingen, over het gewigt der Godsdienftigc begrippen, S 2

Sluiten