Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 277 X

mij gegeeven is met oplegging der handen des Ouderling" fchaps. Wat aan de Geleerdheid mangelt zal Naarftigheid en IJver poogen te vergoeden. Het gewigc van het onderwerp, het belang, dat Gij, en Ik, hebben in de waarheid van den Godsdienst, in de majefteit van den Verlosfer, in het randzoen van Golgotha, en in den troost der eeuwigheid door de rechtvaardigheid des geloofs, zal aan dien IJver fpoorflag geeven, en Jesus kruis en zeegepraal, der Jooden ergernis en der Neológen dwaasheid, maar te gelijk der Engelen verwondering, en der Zaligen roem, der Duivelen fchrik, en 'sweerelds overwinning, zal ons, die gelooven, beide de wijsheid en de kracht van God zijn.

/3.) Voor het overige zal mijn eerfte toeleg weezen in alles klaar, duidlijk, en zoo veel mooglijk voor allen nuttig te zijn. In deeze voorbereidzelen (waar in ik de gefchiedenis der dwaalingen, haare zoorten, voortgangen, en middelen van uitbreiding, moest behandelen, om, eens vooral, in het vervolg ten grondflage te dienen) is het mij niet doenlijk geweest mij met den algemeenen fmaak, ook van min geoeffenden> te beraaden; maar in volgende Leerredenen zal ik beide den OnwijZen en den Wijzen Mij een fchu!de-a naar reekenen, en niemand zal, met reden, over Duiflerheid te klaagen hebben, of het moest de dwaas zijn, door Salomo geteekend, wien alle wijsheid tehoog is, en, ook in dit gedeelte van ons Dienstwerk„• zullen wij poogen door de openbaaring der waarheid ons te veraangenaamen aan de Confcientien der menfchen, alzoo, als in de tegenwoordigheid van God.

y.) Om echter, zoo veel in mij is, de Eétwoomgheid te mijden, en, zoo wel mij zeiven als U , voor* verveeling te bewaaren , zullen wij ons aan geene vaftd orde of afgeftooken Plan in de behandeling binden, en dat zoo veel te minder, als onze Vijanden zic-H S 3 aan

Sluiten