Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X =78 X

aan geen gereegelden aanval houden, Jesus is waarlijk Gods zoon, en wij hebben de verzoening door zijn bloed, zullen de hoofdwaarheden zijn, die ik verdeedigen zal, maar met die hoofdwaarheden zijn ook andere onaffcheidenlijk verbonden. Dan eens zullen wij U de Leerftukken uit derzelver gronden betoogen ; dan eens de voornaamfte plaatzen der Schriftuur ontvouwen , en tegen de valfche Uitleggingen van onzen Tijd verdeedigen; dan eens den vaften grond des Chriftendoms uit Moses en de Propheeten bewijzen; dan eens bij den verboden boom; dan eens bij Bethlehem, op Thabor, op Golgotha, of bij den Olijfberg toeven ; dan eens bij de heilörde waar in de zondaar gezaligd, den weg der godzaligheid waar in de Chriften geleid, en den grooten dag der toekoomst van onzen God en Zaligmaaker, waar in de Verlofte des Heeren gevolmaakt wordt, uwe Aandacht bepaalen ; en telkens U, bij de innerlijke beweegingen der ontfermingen Gods bidden, dat gij ftaat in het Geloof, dat éénmaal den Heiligen is overgeleeverd, op dat uw geloof en hoop op God zij, en niemand, terwijl gij houdt dat gij hebt, uwe kroon ontneeme: op dat wij niet meer kinderen zijn, die, als de vloed, beweegd en omgeroerd worden met alle wind der leere, door de bedriegerij der menfchen, door arglijligheid, om liftiglijk tot dwaaling te brengen.

ê. Eindelijk; vermoogen wij niets zonder God, heb Ik geestvermoogens en krachten des lichaams noodig, en hangt alle de zeegen voor Uwe harten alleen af van den Geest, dien de godlijke Jesus door zijnen dood verwierf; dan zult gijlieden wel voor mij willen ftrijden in het gebed tot God, op dat ik bewaard worde van de Ongehoorzaamen, en op dat de dienst, dien ik hier in volbrenge,aangenaam zij den Heiligen. Ten minften, om deeze oirzaak buig ik mijne knijen tot den Yader van onzen Heerc Jesus Christus , uit

wien

Sluiten