Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2§° x

t Vit alles, wat gezegd is, leeren wij „Wat het „ oogmerk Gods is in de zending van Leeraars „ der Gemeente, en welke de pligt is van eiken „ Bedienaar des Euangeiiums, die aan het oog„ meik zij ér zending beantwoordt." — Over het doelwit Gods laat ons de Apoftel, in den behandelden Text, niet onzeeker: zijne Heiligen te wknaaken, het geluk en- de zaligheid van onfteiflijke zielen door het woord des Geloofs en der Bekeering te bewerken, te vermeerderen en te voltooijen ; zuivere Godskennis en. waare. godzaligheid in de weereld .uit te breiden; en dat te doen door een Euangelie, dat ons van Gods Weezen, Befluiten en Werkert over ons, aan ons, en in ons, veel meerder leert, dan aüe menschiijk vernuft oeffening en pooging, ooit ontdekken kon-, door'een Euangelie, dat voor Zondaars beloften van zaligheid , voor Bondelingen ei 'chen van heiligheid , bevat; door een Euangelie ei' oei ijk, waar in de hoofdinhoud is Jrisus Christus, wiens doen op onze gerechtigheid, wiens lijden op on?e verzoening, en wiens dood op onze zaligheid de bnigtochtlijke betrekking heeft van eenen Plaats-vervanger, wiens perfoneele Glorie, als Gods Eéniggeboorene, aanfpraak maakt op de aanbidding en het vertrouwen van ons hart, en wiens heerlijkheid ra lijden hem der Gemeente .fielt tot een hoofd boven alle dingen, in wiens leering-alleen waarheid is, wiens eifchen, op voldoening gegrond, bij den Vader onafflaagbaar zijn, wiens invloeden ons verval herftellen, wiens zegepraal onze banden verbreeken , Wiens trouw onze zwakke gemoederen bcwaaren, cn wiens toekoomst ons eeuwig lot beflisfen moet.

Dit te prediken, te betuigen, aan alle Creaturen, 3ls het ontwerp van Gods liefde, den e'énigen grond van zaligheid, en troost, en echte deugd, als het éénig mooglijk herlïel van Gods ontëerde volmaaktheden ,

Sluiten