Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 281 X

den, en dc algenoegzaame vervulling onzer fchepzel-behoeften en zondaars-jammeren, is het groot en genadig doelwit Gods in het geeven van Herders en Leeraars, die de Heiligen volmaaicen. Dit te verdeedigen, in de erkentenis hier van gelïingerde,, gefchudde , door onweder voortgedreevene te verjlerken, at zou 'er de Hel tegen grijnzen, de Weereld mede fpotten, het Vijandig hart tegen opkoomen , de Wijsgeer het verachten, het Vernuft 'er tegen ftrijden, of de Beul 'er tegen woeden, is de boodfchap en het werk, door Jesus gegeeven aan eiken Dienaar, wien hij beval: zo gij mij lief hebt, weidt mijne Lammeren.

Maar welke is dan onze hoofd-pligt, zo wij die roeping beantwoorden, zo wij den naam ééns draagen willen van goede en, getrouwe Dienstknecht?

Deeze; — dat wij, met het onvervalschte woord der Verzoening en' Bekeering, alle Creaturen, die ons hooren , liefderijk, deelneemend, ernftig, en in den naam van den Hcere Jesus Christus bidden, zij zouden zich toch met God laaten verzoenen: dat wij den geheelen raad Gods, aangaande de zaligheid van zwakke Schepzelen en diep - ellendige Zondaars, getrouw aan de menfchen boodfehappen, en hen lokken, fmeeken en betuigen, dat zij immers dien raad Gods voor zich zeiven niet verwerpen, en door vleeschlijk vernuft, hoogmoed, werkheiligheid of zondeniusto op geene bijpaden afdoolen, waar van het einde Verderf'is. — Of, hoe zouden wij reekenfcivap geeven, als wij zondige en onmagtige weezens, enkel door Reden- en Zeeden-leer , tot deugdzaaine menfchen, en door een Socratisch onderwijs tot Chriftenen maaken wilden ? zonder hun in het geloof, in de verzoenende en heiligende genade van Jesus , den bron van alle waare deugd en proefhoudende zielsrust aan te wijzen.

Neen , Chriftenen! onze Bediening heeft te doen S 5 met

Sluiten