Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2Sa X

met liet woord der Verzoening, die Gods Zoon, Sri de geftalte van een Dienstknecht, van de Kribbe tot Golgotha, voor doemfchuldige Zondaaren, heeft aan-> «•ebragt. Zij biedt de Genade in Hem aan onwaardige, onmagtige, raadelooze, met één woord, aan Zondaars aan, die niets weeten, kunnefl, of hebben; en uit Barmhartigheid moeten zalig worden. Zij wijst den vertrouwlijken toegang tot — en door — den meêiijdigften Eerstpriefter, en leert, uit zijne verdienIten en geest, de krachten ontleenen tot eene dankbaare, innige, werkzaame en menschlievende godzaligheid.

Helaas! dat zoo veelen in onze dagen , wier ampt en pligt het is Jesus en Genade in Hem te verkondigen , de aanvoerers zijn van do Rebellie tegen Hem, en den opftand tegen Zijn Euangelie! Dat zijne Godheid, die onze fterkte is; zijne Voldoening, onze behoudenis; zijn Kruis, onze roem, en zijn invloed, onze zaligheid: de ergernis zijn van de Wijzen deezer Eeuw! En , wat moet 'er van het volgend

gedacht worden, als God het niet verhoedt? daar hun woord voortëet gelijk de kanker, en door de verderf- ^ lijkfte, en, op de proef, troostloofte Leerftellingen 4 de jeugdige zielen befmet, die zich der Godgeleerdheid wijden, gelijk de honigdaauw de bloesfcms vernielt , die de fchoonfte vrucht beloofden.

Gelukkige Gemeenten mijns lieven Vaderlands! gelukkige Gemeente van Rotterdam! wier Leeraars,■ getrouw aan God en aan Uwe Zielen, den weg Gods in de waarheid leeren, en Uwe achting, uw vertrouwen , uwe leeraar-Hcfde niet beantwoorden door U een weg tot geluk te wijzen, die U eeuwig zou verdoemen, en die Gij zelve, met vruchtlooze wanhoop, hun in de rampzaligheid, waar in zij U zouden geltort hebben, verwijten zoudt. Denkt, Geliefden ! aan den dag der verantwoording, den dag der

toe-

Sluiten