Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% 284 X

hen, die aan God gelooven , vermaanen moeten goede werken voor te liaan, die goed en nuttig zijn den menfchen En waar? in welken boezem klopt het hart, dat niet de billijkheid van deeze eifchen intïemt? en geene flaauwe voorneemens vormt, om dezelve te betrachten? De deugd en de godzaligheid heeft.in haar eigen aart iets zoo eedel, zoo verpligtend ook. voor den onheiligen, dat naauwlijks iemand het voorneemen heeft om altoos ondeugend te zijn ; maar denkt echter niet, dat dit hiet Gods wil tei willen doen.Ondeugd -, hebüjke ondeugd verfraait de confeientie, verzondigen van indrukken Gods maakt de zielen ongevoelig, en het uitftellen van bekeering eindigt ten laatften in een toegefchroeid gewisfe: met een vijandig hart de deugd te prijzen, den Geest Gods, die aan ons hart klopt, te wederftaan, met flaauwe poogingen zich te willen verbeeteren, zonder ftrijd, zonder belangftelling, zonder waaken en bidden, verwijdert ons meer van God, dan het ons zijnen Wil nabij brengt. Maar emftig, overreed, gezet en werkzaam, een toeleg te hebben om in denken, willen en doen God te behaagen, dat is lust om Gods wil u doen.- En bij zulk een mensch zijn geene betoogen, geene lange, geleerde, en koude bewijzen noodig voor de waarheid van het Chriftendom, hier werkt een Gevoel, een leevendig, krachtig, onteegenzeglijk gevoel , dat door geene tegenwerpingen wederlegd kan worden , zulk een mensch zal van deeze Leer betuigen, dat zij uit God is.

Die den wil van God wil doen, die gevoelt zijne behoefte. Overtuigd van de betaamiijkheid der pligten voelt hij een hart, dat naar de overtreding hunkert en vijandfehap is tegen waarachtige godvrucht: hij doet poogingen om zich te verbeeteren , en zinkt, bedorven en onvermoogend, in de oude zonden neer, en is overwonnen eer hij begon te ltrijden: hy wil in

. . te-

Sluiten