Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 288 X

ftervenden Zaligmaaker befpot, zet in fatzoenlijke gezelfchappen den toon voor de we'.leevenheid der weereld i — Waarlijk deeze zaaken zijn niet recht, en deeze Politie is niet uit God.

Dan, niet Hechts de Overheden , maar ook Wij allen, Geliefden! hebben hier onze pligten, en de middelen van teegenftand zijn in het bereik van Allen.

Bewaaren wij voor ons zeiven, en planten wij anderen, vooral onze kinderen en de zoo ligt vervoerde jeugd, eenen algcmeenen indruk in van het gewigt en den zamcnhang aller waarheden en aller pligten, die ons de echte Godsdienst van Jesus leert; leggen wij ons toe op eene klaare, onderfcheiden en grondige kennis der Leerftukken , maaken wij ons de kracht der bewijzen voor haare waarheid eigen , gevoelen wij deelneemend het belang, dat wij daar in hebben voor ons zeiven, doorzien wij het heilige en nuttige der pligten, de fierkte der drangredenen, het veilige van het geloof, het zeekere der vertroofting; cn voegen wij bij dat alles het aanroepen van den naam des Heeren, dan zal de leugen, hoe opgegierd, ons niet verleiden, en wij zullen onze harten verzee-? keren voor Hem.

Gedraagen wij ons waardig het Euangelie, dan zal om onzen wil Gods naam niet gelafierd worden, en de befchuldiging, dat het Chriftendom geene menfchen verbeetert, hoe zwak in zich zeiven, en hoe onwaar in de bijzonderheden, zal ten minften geene fterkte krijgen uit ons voorbeeld, en zij zullen befchaamd worden, die onzen goeden wandel in Christus lalteren.

Leggen wij onze vermogens ten korte aan echte Verlichting onzer Tijdgenooten, en aan de verbeetering van waare Genie en zuiveren Smaak, dan zal het blanketzel bij het natuurlijk Schoone, en het klatergoud bij hard metaal fchielijk den geleenden glans verliezen.

Sluiten