Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 29° X

„ wens voor zwaarmoedige Oprechten , en ^ 'er zijn nog gronden van hoop voor de Kerk van „ God, in weerwil van alle boosheid en magt „ der Vijanden." Vreemd is het zeeker niet, dat, bij den geweldigen voortgang der Dwaalingen, nu of dan het hart der geenen, die God vreezen, en Zion beminnen als het uitneemendfte van hunne blijdfchap , beklemd wordt, en verleegen vraagt: „ Wat zal het einde zijn van deeze dingen ? en wat wordt 'er nog van de Waar-

„ heid en de Kerk van God ? "

Schept eevenwel moed, Oprechten! hoopt op God, en vindt uwe fterkte in itilheid en in vertrouwen. Nog is 'er hoop.

«.) Vraagt het de voorige Eeuwen, en bemoedigt U. Noch de Gnofliken, hoewel hun de Weereldlicfde en de ingevolgde Driften de hand booden; Noch Arrius met duizend Konftenarijen; Noch Pelagius, fchoon hét hoogmoedig hart zijne zijde koos; Noch SdciN met zijne geleerdheid ; Noch -de Inqüifttie met haare brandftapels; Noch van Hattem , noch Labbadie, met hunne fchijnheiligheid; Noch het Dcïsmus met redeneeren of met fpotten, hebben het tegen de Waarheid uitgehouden, of de Kerk van God verdelgd: Bij eiken nieuwen aanval heeft de Waarheid gewonnen , het Euangelie gezeegepraalt, en het zal ook nu gewis niet anders gaan (a). (i. Of"

(a) Hoe zeeker dit waarheid zij, en boe veel het Geloof geWonncn heeft bij elke aanranding des ongeloofs , hebben twee mijner geachte, nog leevende, en in den dienst van Jesus grijs geworden Leermecfters betoogd: de LeijdfcWe Hoogleeraar AE. Gillissen , Oratio , de Deïftis , praeftantiartï Religionis.Chrijlianae declarantibus, Franeker 1761. en deszelfs Amptgenoot E. Hollebeek, Oratio, de utilitateex incredulorum contra'Sacras Litteras coriaminibui in reltgioncm ChrijJianam redundante. Leijden 1781. En men vergelijke over het zelfde onderwerp de uitgewerkte Verhandeling van Prof. Szathmari , in de Werken van het Godgeleerd Genootfchap in 'sHage, voor het Jaar 1790.

Sluiten